Národní referenční laboratoře

Národní referenční laboratoř pro genetickou toxikologii

Vedoucí: RNDr. Danuše Očadlíková
 danuse.ocadlikova@szu.cz

 

Genetická toxikologie využívá metody biologického monitorování v oblasti primární prevence nádorových onemocnění u osob profesionálně exponovaným mutagenním a karcinogenním látkám, i u osob neexponovaných, ovlivněných těmito látkami z životního prostředí. Metoda cytogenetické analýzy se používá jako biologický expoziční test a umožňuje kvalitativní a kvantitativní detekci chromozomových abnormalit v lidských somatických buňkách in vitro.
Amesův test slouží k detekci mutagenních látek v ovzduší, vodě, moči a v komplexních směsích. Využívá upravené bakteriální kmeny Salmonella typhimurium.
Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Provádí

• cytogenetické vyšetření osob exponovaných mutagenům a karcinogenům v pracovním prostředí
• testování chemických látek ve smyslu implementace REACH
• stanovení mutagenity vzorků ovzduší, vody a moče Amesovým testem
• externí hodnocení kvality pro metodiku cytogenetické analýzy periferních lymfocytů krve
• konzultace, přednášky a stáže