Národní referenční laboratoř pro enteroviry

Vedoucí: MUDr. Petra Rainetová

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • patří mezi ČIA akreditované pracoviště podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 jako zkušební laboratoř a podle normy podle ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř
 • je součástí sítě WHO akreditovaných polio laboratoří GPLN (Global Polio Laboratory Network)
 • každoročně se účastní WHO reakreditačního procesu
 • participuje v NKCP (Národní komisi pro certifikaci polioeradikace)
 • je koordinátorem   EHK SZÚ – Identifikace enterovirů
 • v případě zájmu  připravuje vzorky terénním pracovištím pro mezilaboratorní porovnání (Sérologie enterovirů a Sérologie SARS-CoV-2).
  zajišťuje v České republice pro GPLN surveillance akutních chabých paréz (vyšetřování stolic každého případu akutní chabé parézy u dětí do 15 let), environmentální (vyšetřování odpadních vod) a enterovirovou surveillance (vyšetřování moků, stolic, biopsií z myokardu, stěrů z lézí, sér, výtěrů z krku) pomocí qRT-PCR, izolací na tkáňových kulturách  a týdenní hlášení těchto vzorků do programu LMDS (Laboratory Management Data System)
  v případě nálezu polioviru používá diskriminační PCR pro odlišení divokého a vakcinálního kmene polioviru multiplexní PCR od WHO, pro odlišení PV1 a PV 3 in house metodu
 • spolupracuje s WHO RRL pro enteroviry v Helsinkách při určování intratypových vlastností  a sledování antigenních změn izolovaných kmenů poliovirů
  provádí  sekvenaci Sangerovou metodou zaměřenou na kódující oblast VP1 enteroviru
 • vyšetřuje odpadní, šedé vody a stolice na přítomnost adenovirů, astrovirů, rotavirů, norovirů, sapovirů a enterovirů multiplexní PCR
  sleduje v odpadních a šedých vodách metodou qRT-PCR přítomnost SARS-CoV-2
 • sleduje hladiny protilátek proti enterovirům u pacientů s kardiologickým, neurologickým, metabolickým postižením a diabetem mellitem pomocí metody ELISA
 • vyšetřuje hladiny protilátek virus neutralizačním testem proti poliovirům  PV1 a PV3 u dětí s imunodeficitem, pacientů s neurologickými postiženími či malignitami
 • sleduje hladiny protilátek proti hantavirům u pacientů s nefrologickým postižením metodou ELISA
 • úzce spolupracuje s NRL/CHNCH (NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění) při diagnostikování SARS-CoV-2 pomocí qRT-PCR a zajišťuje sérologii SARS-CoV-2
 • poskytuje konzultace, stáže a přednášky pro  atestanty