Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

Vedoucí: Mgr. Jana Zavadilová

Dne 10.7.2024 se výtěry na vyšetření pertuse z provozních důvodů neprovádějí.

Mgr. Jana Zavadilová
SZÚ-CEM, budova č. 2, 1.patro
26708 2225 / 2242
mobil: 725 191 386
jana.zavadilova@szu.cz

Z technických důvodů pozastavuje NRL vyšetřování difterických antitoxických protilátek v sérech pacientů až do odvolání (minimálně do 14.5.2024). 

Výtěry na vyšetření pertuse/parapertuse se provádějí: Po – Pá od 8:30 do 9:30, bez objednání. Budova 11, 1. patro, místnost 100, ordinace – odběry

Pacienty žádáme, aby měli nasazený respirátor. U dětí pod jeden rok věku výtěr neprovádíme!  Odběr se provádí nalačno, případně minimálně 3 hodiny po jídle. Vyšetřovaná osoba nemá před odběrem pít, jíst, případně kouřit ani si čistit zuby. Telefon do ordinace je 267 082 308.

Popis činnosti laboratoře

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189

 • ověřuje identifikaci bordetell a korynebakterií prováděnou mikrobiologickými laboratořemi České republiky, zejména identifikaci
  B. pertussis, B. parapertussis, C. diphtheriae, C. ulcerans a C. pseudotuberculosis;
 • spravuje sbírku referenčních kmenů B. pertussis, B. parapertussis, C. diphtheriae a C. ulcerans;
 • spravuje sbírku kmenů bordetell a korynebakterií pro další analýzy;
 • spravuje databázi mikrobiologických, epidemiologických a klinických údajů ke sbírce kmenů bordetell a korynebakterií;
 • určuje sérotyp izolátů B. pertussis (určení typu fimbrií) pro epidemiologické účely;
 • provádí detekci B. pertussis, B. parapertussis a B. holmesii z klinického materiálu nebo z izolované DNA metodou metodou Real-time PCR;
 • určuje biotyp izolátů C. diphtheriae biochemickými metodami pro epidemiologické účely;
 • u kmenů C. diphtheriae a C. ulcerans provádí stanovení tox genu metodou Real-time PCR;
 • u tox gen pozitivních izolátů  C. diphtheriae a C. ulcerans provádí stanovení produkce difterického toxinu Metabolicko-inhibičním kolorimetrickým testem na tkáňových kulturách;
 • provádí molekulární charakterizaci metodou multilokusové sekvenační typizace (MLST) u vybraných izolátů C. diphtheriae a C. ulcerans;
 • v sérech stanovuje IgG a IgA protilátky proti pertusovému toxinu B. pertussis metodou ELISA;
 • v sérech stanovuje difterické antitoxické protilátky Metabolicko-inhibičním kolorimetrickým testem na tkáňových kulturách;
 • zajišťuje odběry na kultivační a PCR vyšetření pertuse a parapertuse;
 • provádí surveillance záškrtu a dávivého kašle – ve spolupráci s oddělením epidemiologie infekčních nemocí SZÚ;
 • spolupracuje s NRL pro antibiotika na testování a monitorování citlivosti C. diphtheriae, C. ulcerans a B. pertussis;
 • poskytuje metodické vedení mikrobiologickým laboratořím v ČR;
 • ověřuje kvalitu komerčně dostupných diagnostických testů;
 • upravuje a zavádí nové diagnostické metody dle aktuálních poznatků;
 • podílí se na celorepublikovém systému hodnocení kvality (EHK);
 • úspěšně se účastní systému mezinárodního hodnocení kvality (EQAS);
 • poskytuje expertizní, přednáškovou, výukovou, publikační a konzultační činnost;
 • v rámci aktivit ECDC se podílí na řešení evropských výzkumných projektů;
 • poskytování dat do mezinárodních databází: TESSy (The European Surveillance System), PubMLST (Public databases for molecular typing and microbial genome diversity);
 • začlenění do mezinárodních projektů: EDSN (The European Diphtheria Surveillance Network), EUPertStrain (European research programme for improved pertussis strain characterisation and surveillance);

Aktualizace dne 11.3.2024

 

Standardní postup při vyšetřování potenciálně toxigenních korynebakterií (stanovení  toxigenicity kmene C. diphtheriae, C. ulcerans)

1.       Příjem materiálu v NRL
Pokud je kmen zaslán narostlý na kultivační plotně, pracujeme již s tímto materiálem. Pokud je materiál zaslán v odběrové soupravě (tampón), naočkujeme tampón na kultivační půdy a čekáme na nárůst bakteriální kultury do dalšího dne.

2.       Práce s narostlou bakteriální kulturou
Provedeme identifikaci bakteriální kultury. Provedeme izolaci bakteriální DNA a PCR na stanovení tox genu. Výsledek PCR na tox gen je obvykle znám do 24h od příjmu materiálu. Zároveň dáme kmen pomnožit do BHI (Bujón Brain-Heart-Infusion). Kmen musí být v BHI 48 až 72 hodin. S takto pomnoženým kmenem dále pracujeme v případě pozitivního výsledku PCR na tox gen.

3.       Fenotypový test na stanovení produkce difterického toxinu
Test na tkáňových kulturách, nasazuje se u každého kmene s pozitivním výsledkem PCR na tox gen. Používá se kmen pomnožený v BHI.  Test na tkáňových kulturách trvá 3 až 5 dní. Dle situace se využívá zařazení ELEK testu, který trvá 2 dny. Přičemž každý výsledek ELEK testu musí být konfirmován testem na tkáňových kulturách.

 

DIPHTHERIA ANTITOXIN

DIPHTHERIA ANTITOXIN B.P.10000 I.U. á 10ml –  Imunosérum proti záškrtu (DAT) pro léčebné účely je možné si vyžádat v Toxikologickém informačním středisku při Klinice pracovního lékařství VFN a 1. LF UK. Aktuální množství léčivého přípravku uskladněného na TIS včetně indikací a dávkování najdete na www.tis-cz.cz

Žádanky a doporučení

Související články