Diftérie (záškrt)

C. diphtheriae mezi migranty – Evropa, ECDC

Publikováno ve Zprávě ECDC o významných přenosných infekčních nemocech za 51. kalendářní týden roku 2022. Communicable Disease Threats Report, Week 51, 18 – 24 December 2022.


Shrnutí:

V období od 13.12 do 21. 12. 2022 byly hlášeny nové případy záškrtu ve 4 zemích: Rakousko (2), Belgie (5), Německo (52) a Spojené království (9).

Od začátku roku 2022 do 21. 12. 2022 bylo zaznamenáno 231 případů záškrtu mezi migranty z osmi zemí EU/EHP: Rakousko (61), Belgie (25), Francie (14), Německo (116), Itálie (2), Nizozemsko (5), Norsko (7) a Španělsko (1).

Případy byly hlášeny také ze Švýcarska (25) a Spojeného království (62), čímž se celkový počet v Evropě zvýšil na 318.

Většina z těchto případů měla kožní formu onemocnění (n=221), 46 případů mělo respirační formu záškrtu, čtyři případy měly respirační i kožní projevy, 28 případů bylo asymptomatických, a informace chyběly u 19 případů. Všechny případy byly způsobeny toxigenním C. diphtheriae a většina byla zjištěna u mužských migrantů ve věku 8–49 let.

ECDC nemá žádné údaje naznačující další přenos nebo zvýšený počet případů onemocnění vyvolaných C. diphtheriae v širší populaci EU/EHP v důsledku zvýšeného počtu výše uvedených případů záškrtu.

Dne 11. listopadu 2022 zveřejnila Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království (UKHSA) aktualizované pokyny týkající se surveillance záškrtu v Anglii https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1117027/diphtheria-guidelines-2022_v17_111122.pdf

Dne 1. prosince 2022 vydala UKHSA „Doplňkové pokyny pro případy a epidemie v zařízeních pro ubytování žadatelů o azyl“, ve kterém se doporučuje testování antimikrobiální citlivosti všech izolátů C. diphtheriae. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1121347/diphtheria-AS-supplementary-guidance-30-november-2022.pdf

Dne 3. listopadu 2022 byl zveřejněn v Eurosurveillance článek o výskytu záškrtu u žadatelů o azyl ve Švýcarsku vyvolaného C. diphtheriae, u kterých byly zachyceny dva izoláty C. diphtheriae s neobvykle širokou rezistencí na běžná perorální a parenterální antibiotika. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.44.2200811

Dne 17. listopadu 2022 bylo v Eurosurveillance zveřejněno další sdělení, ve kterém data o rezistenci C. diphtheriae u případů v Německu potvrdila pozorování rezistence u dva izolátů ve Švýcarsku. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.46.2200849

Hodnocení ECDC:

Záškrt je v zemích EU/EHP vzácným onemocněním. Podle WHO/UNICEF odhady proočkovanosti pro DTP3 (3 dávky vakcíny proti difterii, tetanu a pertusi) v roce 2021 v zemích EU/EHP se v jednotlivých členských státech lišily v rozmezí od 85 % (Rakousko) do 99 % (Řecko, Maďarsko, Lucembursko, Malta a Portugalsko). Očkování celé populace proti záškrtu je jedinou účinnou metodou prevence onemocnění zprostředkovaného toxiny. Prevence zahrnuje rovněž podání posilovací/booster dávky difterického toxoidu, pokud uplynulo od poslední dávky očkování více než 10 let. Výskyt onemocnění u plně očkovaných jedinců je velmi vzácný.

Nárůst případů hlášených u migrantů a výskyt podobných epidemií v několika zemích EU/EHP v poslední době je nezvyklá a je třeba ji pečlivě monitorovat, aby se zabránilo výskytu dalších případů a šíření infekce.

Pravděpodobnost onemocnění u osob žijících v komunitě je velmi nízká za předpokladu, že mají kompletní a aktualizované očkování proti záškrtu. Nicméně možnost sekundárních infekcí nelze vyloučit, podobně jako výskyt závažných klinických průběhů záškrtu u neočkovaných nebo imunosuprimovaných jedinců.

U exponovaných neočkovaných nebo imunosuprimovaných jedinců ve střediscích pro migranty je možný závažný klinický průběh záškrtu. Odhaduje se, že průběh onemocnění u jedince s ukončeným očkováním proti záškrtu nebude vážný. Riziko je považováno za střední u neočkovaných nebo imunosuprimovaných osob v přijímacích střediscích pro migranty nebo v jiných podobných přeplněných zařízeních v zemích EU/EHP, ale je nízké pro kompletně očkované jedince v těchto zařízeních.

V evropských zemích nelze vyloučit výskyt izolátů vykazujících podobný genomický profil naznačující antimikrobiální rezistenci, jako byly popsány ve Švýcarsku a Německu. S ohledem na tuto situaci, ECDC doporučuje jako preventivní opatření provést testování antimikrobiální citlivosti provedené na všech izolátech C. diphtheriae.

Dne 6. října 2022 zveřejnilo ECDC rychlé posouzení rizik (RRA) o nárůstu hlášených případů záškrtu mezi migranty v Evropě, přičemž zdůrazňuje význam všeobecné imunizace vakcínami obsahujícími difterický toxoid. Doporučení z RRA:

 • Identifikace a očkování jedinců pobývajících v centrech pro migranty, kteří mají neúplný očkovací status, jsou neočkovaní nebo mají neznámý očkovací status; aplikace posilovací dávky nebo provedení kompletního očkování vakcínou obsahující difterický toxoid v souladu s národními směrnicemi.
 • Informování poskytovatelů zdravotních služeb středisek migrantů, aby se případy onemocnění rychle identifikovaly a včas izolovaly (včetně možných případů čekajících na potvrzení diagnózy).
 • Izolování potvrzených nebo suspektních případů s respirační diftérií a zavedení kontaktních opatření pro potvrzené a suspektní případy kožní difterie; všechny potvrzené případy, ať už se jedná o respirační nebo kožní onemocnění, by měly zůstat v izolaci, dokud není prokázána eliminace organismu dvěma negativními mikrobiologickými odběry získanými s odstupem nejméně 24 hodin po ukončení antimikrobiální léčby.
 • Identifikace blízkých kontaktů, zejména kontaktů, které mohly být přímo vystaveny orálním a kožním ulcerózním sekretům od případů onemocnění záškrtem. Mezi blízké kontakty patří i personál poskytující asistenci potvrzeným případům, zejména pokud prováděli vyšetřování bez vhodných osobních ochranných prostředků. Klinický stav kontaktů by měl být pravidelně sledován po dobu 10 dnů a vyšetření výtěrů (z nosu a krku) blízkých kontaktů by mělo být provedeno bez ohledu na jejich imunizační status.
 • Postexpoziční profylaxe antibiotiky a vakcinace nekompletně očkovaných nebo neočkovaných blízkých kontaktů po odběru výtěrů z nosohltanu a krku, bez ohledu na výsledek kultivace, podle národních nebo regionálních doporučení.
 • Upozorňování lékařů na možnost kožního a/nebo respiračního záškrtu u migrantů a cestujících, kteří se vracejí z endemických oblastí. Poskytování testovacích algoritmů a pokynů, jak odebírat vzorky a jak vzorky dopravit do laboratoře. V zemích, kde je třeba hodnotit toxigenicitu v referenční laboratoři WHO, je pro zajištění včasné léčby záškrtu zásadní včasná přeprava vzorků.
 • Sběr údajů o zemi původu a migrační trase u všech suspektních případů záškrtu, sběr podrobných informací o jejich pobytech v táborech pro migranty nebo přeplněných ubytovacích zařízeních, kde mohlo dojít k přenosu záškrtu.
 • Zajistit, aby personál pracující v přijímacích střediscích pro migranty byl očkován, v souladu s národními očkovacími kalendáři. Omezení přeplněnosti v centrech pro migranty.
 • Ověření dostupnosti laboratorní diagnostiky v každé zemi, protože včasné laboratorní potvrzení případů je zásadní pro zavedení kontrolních opatření.
 • Včasné hlášení potvrzených případů podle definice případu EU příslušným vnitrostátním a mezinárodním orgánům.
 • Zesílená surveillance, včetně molekulární typizace a sekvenování celého genomu izolátů od pacientů, s cílem objasnění a sledování možností přenosu.

 

Včasný sběr a sdílení sekvenačních dat v kombinaci s epidemiologickými informacemi může přispět k objasnění, kde došlo k přenosu. ECDC může členským státům nabídnout pomoc s WGS. Během šetření epidemie mohou být důležité další dokumenty ECDC:

 

Dostupné na https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-51-2022.pdf

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ