Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Vedoucí: MUDr. Jana Kozáková

Kontakt- telefon: 724 810 126, 267 082 260, e-mail: jana.kozakova@szu.cz

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • Druhové zařazení zejména obtížně identifikovatelných kmenů streptokoků a enterokoků pro mikrobiologická a klinická pracoviště celé ČR a NRL pro antibiotika
 • Určení příslušnosti kmenů streptokoků a enterokoků k sérologickým skupinám A-Z
 • Sérotypizace a molekulárně genetická typizace kmenů. Výsledky jsou využity pro epidemiologické účely, pro vyhledávání zdroje a šíření infekce, distribuce sérotypů pro přípravu typově specifických vakcín a kontrolu efektivity jejich podání:
 • S. pneumoniae – PCR a Quellung reakcí (Formulář IPO)
 • S. agalactiae – latexaglutinací a metodou multiplex PCR
 • S. pyogenes –  sekvenační analýzou emm genu pro M protein (Formulář GAS)
 • Detekce N. meningitidis, H. influenzae b a S. pneumoniae z klinického materiálu metodou Real-time PCR – hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven
 • Multilokusová sekvenační typizace (MLST) vybraných kmenů pyogenes a S. agalactiae izolovaných z invazivních onemocnění
 • Celogenomová sekvenace (Whole genome sequencing, WGS) u vybraných streptokoků izolovaných z invazivních onemocnění
 • Detekce faktorů virulence u vybraných kmenů pyogenes metodou RT – PCR
 • Zajištění celorepublikového programu Surveillance invazivních onemocnění vyvolaných S. pneumoniae
 • V případě potřeby organizace aktivního programu surveillance invazivních onemocnění vyvolaných pyogenes a novorozeneckých onemocnění působených S. agalactiae
 • Spravování sbírky referenčních prototypových kultur streptokoků a enterokoků, poskytování těchto kultury v rámci ČR i zahraničí
 • Spravování sbírky kmenů všech streptokoků a enterokoků izolovaných z invazivního onemocnění
 • Spolupráce s Národní referenční laboratoře pro antibiotika na monitorování citlivosti pneumoniae
 • Nové diagnostické metody dle aktuálních poznatků Úspěšná účast v systému mezinárodního hodnocení kvality (EQAS)
 • Expertizní činnost
 • Vyvíjení, úprava a zavádění nových laboratorních metod
 • Řešení výzkumných a grantových projektů
 • Přednášková, výuková, publikační a konzultační činnost
 • V rámci aktivit ECDC podíl na řešení evropských výzkumných projektů, identifikace kmenů pro zahraniční pracoviště, účast na výuce zahraničních stážistů
 • Hlášení do ECDC databáze TESSy (The European Surveillance System)
 • Hlášení do mezinárodní databáze PubMLST (Public databases for molecular typing and microbial genome diversity)
 • Účast v mezinárodních projektech: EU-IBD (European Invasive Bacterial Disease Surveillance Network), PSERENADE (The Pneumococcal Serotype Replacement and Distribution Estimation), IRIS (Invasive Respiratory Infections Surveillance)

Aktualizováno 6.12.2023