Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Vedoucí: MUDr. Jana Kozáková

Kontakt- telefon: 724 810 126, 267 082 260, e-mail: jana.kozakova@szu.cz

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.

 • Druhové zařazení zejména obtížně identifikovatelných kmenů streptokoků a enterokoků pro mikrobiologická a klinická pracoviště celé ČR a NRL pro antibiotika
 • Určení příslušnosti kmenů streptokoků a enterokoků k sérologickým skupinám A-Z
 • Sérotypizace a molekulárně genetická typizace kmenů. Výsledky jsou využity pro epidemiologické účely, pro vyhledávání zdroje a šíření infekce, distribuce  sérotypů pro přípravu typově specifických vakcín a kontrolu efektivity jejich podání:
 • S.pneumoniae – PCR a Quellung reakcí (Formulář IPO)
 • S.agalactiae –  latexaglutinací a metodou multiplex PCR
 • S.pyogenes –  sekvenační analýzou emm genu pro M protein (Formulář GAS)
 • Detekce N. meningitidis, H. influenzae b a S. pneumoniae z klinického materiálu metodou Real-time PCR – viz. Průvodní list a Pokyny pro primární odběr klinického materiálu
 • Multilokus sekvenční analýza (MLST) vybraných kmenů  S.pyogenes a S.agalactiae izolovaných z invazivních onemocnění
 • Stanovení a verifikace hladiny titru protilátek S.pyogenes – antistreptolyzinu O (ASO)
 • Zajištění celorepublikového programu Surveillance invazivních onemocnění vyvolaných Streptococcus pneumoniae
 • V případě potřeby organizuje aktivní program surveillance invazivních onemocnění vyvolaných S.pyogenes a novorozeneckých onemocnění působených S.agalactiae
 • Pro Externí hodnocení kvality (EHK) – Sérologie S. pyogenes připravuje vzorky sér pro latexaglutinační a neutralizační metodu (součást Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii). Hodnotí a komentuje výsledky.
 • Spravování sbírky referenčních prototypových kultur streptokoků a enterokoků . Poskytuje tyto kultury v rámci ČR i zahraničí
 • Spravování sbírky kmenů všech streptokoků a enterokoků izolovaných z invazivního onemocnění
 • Vyvíjení nových metod
 • Příprava k zavedení: detekce jmenovitých faktorů virulence u kmenů S. pyogenes metodou RT – PCR  pro epidemiologické účely
 • V rámci mezinárodních projektů se úspěšně účastní systému mezinárodního hodnocení kvality (EQAS)
 • Expertizní činnost
 • Přednášková, výuková, publikační a konzultační činnost
 •  V rámci aktivit ECDC se podílí na řešení evropských výzkumných projektů, identifikuje kmeny pro zahraniční pracoviště, účastní se výuky zahraničních stážistů
 • Mezinárodních programy: IBD-LabNet, SpidNET
 • Hlášení do ECDC databáze TESSy (The European Surveillance System)
 • Řešení výzkumných a grantových projektů

Aktualizováno 25.1.2019