Centrum podpory veřejného zdraví

Vedoucí: MUDr. Marie Nejedlá

Kontakt na vedoucí centra: 267 082 693, e-mail: marie.nejedla@szu.cz

Kontakt na sekretariát centra: 267 082 607, e-mail: cpvz@szu.cz

 

Popis činnosti centra CPVZ

Vedoucí centra: MUDr. Marie Nejedlá

Kontakt na vedoucí centra: 267 082 693, e-mail: marie.nejedla@szu.cz

Sekretariát centra: 267 082 607, e-mail: cpvz@szu.cz

Centrum se skládá ze čtyř oddělení:

CPVZ zároveň vede Národní referenční centrum programů zdraví a prevence nemocí (NRC).

Činnost NRC v CPVZ je legislativně podložena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní zdravotní ústav je koordinátorem a garantem programu Škola podporující zdraví v České republice Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Centrum podpory veřejného zdraví (CPVZ) si klade za cíl zvyšovat zdravotní gramotnost veřejnosti, podporovat rozhodování ve prospěch zdraví a zdravého životního stylu a prodlužovat tak zdravé roky života obyvatel prostřednictvím primární prevence nemocí.

CPVZ je jedním ze šesti center Státního zdravotního ústavu Ministerstva zdravotnictví.

Fakta získaná na základě vědeckých studií přenášíme do srozumitelné řeči a podáváme je praktickým způsobem, tak, aby byly využitelné v každodenním životě.

Centrum se podílí na široké škále aktivit v podpoře zdraví veřejnosti. Patří mezi ně především:

 • osvěta v oblasti rizikových a protektivních faktorů zdraví
 • vzdělávací programy
 • vědeckovýzkumná činnost v rámci státního výzkumného programu
 • podpora snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
 • aktualizace výskytu chronických neinfekčních onemocnění
 • snižování nerovností ve zdraví
 • propagace vhodné výživy nejmenších (dlouhodobé kojení)
 • sledování dlouhodobých trendů tělesného růstu dětí a dospívajících
 • distribuce a aktualizace zdravotně očkovacího průkazu
 • koordinátor a garant programu Škola podporující zdraví

Věnujeme se:

 • zdravé výživě v průběhu celého života včetně školního stravování
 • pohybu jako přirozené součásti denního režimu
 • péči o duševní zdraví, včetně klimatu ve školách
 • prevenci závislostí na návykových látkách (legálních i nelegálních)
 • prevenci pohlavně přenosných chorob
 • upozorňujeme na rizika vzniku úrazů na silnicích i v domácnostech

Sledujte nás na sociálních sítích: