Centrum podpory veřejného zdraví

Škola podporující zdraví

 

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

 

Cíle a principy  programu ŠPZ

Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, duševní, sociální, duchovní a environmentální = holistické pojetí zdraví.

Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji. Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářených životních podmínkách.

Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové. Proto je klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví právě škola.

Cílem programu ŠPZ je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoživotní priority. Klíčové životní kompetence jsou formulovány na úroveň dospělého člověka.

Kompetencí člověka podporujícího zdraví se snaží dosahovat i pedagogové ŠPZ formami dalšího vzdělávání, výměnou zkušeností mezi pedagogy ŠPZ a vyhodnocováním svých pokroků. Celkovým stylem, který ŠPZ vede, jsou ovlivňováni rovněž rodiče žáků. Prostřednictvím svých učitelů a rodičů je každá ŠPZ přínosem pro výchovu ke zdraví a pro podporu zdraví i mezi populací dospělých lidí v obci.

Klíčové životní kompetence, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje

 • Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí. Rozumí pojetí zdraví / nemoci jako výsledku vzájemně se ovlivňujících složek lidské bytosti (biologické, psychické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální) a interakce jedince s prostředím. Rozumí pojmům, které se vztahují k podpoře zdraví a prevenci nemocí, a dovede získat potřebné informace o zdraví, zdraví podporujících metodách, výrobcích a službách.
 • Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. Reflektuje svůj systém hodnot a přesvědčení a dává je do souvislosti se zdravím svým a druhých lidí, společnosti a přírody. Dovede kriticky posuzovat vliv událostí, nabídek médií a dalších vnějších faktorů ke zdraví.
 • Dovede řešit problémy a řeší je. Rozhoduje se mezi alternativami, volí způsob řešení, organizuje a plánuje svůj život, je připraven na změnu, počítá s osobním rozvojem a celoživotním vzděláváním.
 • Má vyvinutu odpovědnost za vlastní chování a způsob života. Dovede se chovat způsoby, kterými zlepšuje zdraví a snižuje rizika. Realisticky reflektuje svoje osobní možnosti a omezení, snaží se dosahovat optimální míry podpory zdraví v rámci svých osobních limitů.
 • Posiluje duševní odolnost. Ovládá zásady a techniky duševní hygieny, umí si poradit se stresem, posiluje duševní odolnost vůči nepříznivým událostem, negativním vlivům a škodlivým závislostem.
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. Používá je v rodině, na pracovišti, v komunitě a ve veřejnosti k vytváření pohody a k šíření myšlenek podpory zdraví.
 • Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. Svými prostředky a silami se aktivně spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví svoje, rodiny, komunity, společnosti, lidstva, přírody, planety.

Schools for Health in Europe (SHE)

Program Škola podporující zdraví vychází mimo jiné z principů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE). Přístup SHE k podpoře zdraví ve škole je založen na 5 základních hodnotách a pilířích:

 • Rovnost (equity) – Školy podporující zdraví (dále jen ŠPZ) zajišťují rovný přístup ke vzdělání a zdraví pro všechny. To má v dlouhodobém horizontu významný dopad na snižování nerovností ve zdraví a na zlepšení kvality a dostupnosti celoživotního učení.
 • Udržitelnost (sustainability) – ŠPZ uznávají, že zdraví, vzdělávání a rozvoj jsou úzce propojené. ŠPZ podporují a rozvíjejí odpovědný a pozitivní pohled žáků na jejich budoucí roli ve společnosti. Aktivity jsou systematicky implementovány na dlouhodobé období. Výsledky se nejčastěji objevují ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.
 • Inkluze (inclusion) – ŠPZ oslavují rozmanitost. Jsou komunitou, kde všichni cítí vzájemnou důvěru a respekt. Dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a zaměstnanci školy a mezi školou, rodiči a školní komunitou jsou důležité.
 • Společné rozhodování (empowerment) – ŠPZ umožňují žákům, zaměstnancům školy a všem členům školní komunity, aby se mohli aktivně podílet na stanovení cílů v podpoře zdraví, na přijímání opatření k jejich dosažení.
 • Demokracie (democracy) – Školy podporující zdraví jsou založeny na demokratických hodnotách, uplatňování práv a přejímání odpovědnosti.

Celoškolní koncepce zdraví

Celoškolní koncepce zdraví (whole school approach to health) – V ŠPZ je jasná souvislost mezi školní koncepcí a postupy v následujících oblastech. Tato koncepce je uznávána a pochopena všemi účastníky života školy.

Koncepce zahrnuje tyto oblasti:

 • participativní a akčně orientovaný přístup k výchově ke zdraví ve školním vzdělávacím programu
 • vzít v úvahu žákovo vlastní pojetí zdraví a pohody
 • rozvoj „zdravé“ školní koncepce
 • rozvoj fyzického (věcného) a sociálního prostředí školy
 • rozvoj životních kompetencí
 • vytvářet účinné vazby s rodinou a obcí
 • účinnější využívání zdravotnických služeb

 

 • Zapojení (participation) – Pocit sounáležitosti je podpořen participací a smysluplným zapojením žáků, zaměstnanců a rodičů, což je předpokladem účinnosti školních aktivit podporujících zdraví.
 • Kvalita školy (school quality) – ŠPZ podporují lepší procesy výuky a učení. Zdravější žáci se lépe učí, zdravější učitelé lépe pracují a mají větší uspokojení z práce. Hlavním úkolem škol je maximalizovat školní výsledky. ŠPZ podporují školy v dosahování jejich vzdělávacích a sociálních cílů.
 • Důkaz (evidence) – SHE čerpá informace ze stávajících i nových výzkumů zaměřených na efektivní přístupy a praxi škol, a to jednak v oblasti zdravotních témat (např. duševní zdraví, stravování, užívání návykových látek), jednak v oblasti celoškolních přístupů, koncepcí.
 • Škola a komunita – Školy podporují spolupráci mezi školou a širší komunitou. Jsou aktivní v posilování zdravotní gramotnosti.

Metodika programu podpory zdraví v mateřské, základní a střední škole

Strukturovaný obsah programu ŠPZ (MŠ, ZŠ a SŠ) je prezentován v jeho metodických příručkách, které obsahují filozofii programu ŠPZ, jeho principy, pilíře, zásady a postupy pomáhající při tvorbě konkrétních projektů ŠPZ ve škole.

Mateřské školy

publikace HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E., HAVLOVÁ, J., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠPRACHTOVÁ, L., a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Portál: Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-478-8.

 • Tato metodická příručka pro MŠ obsahuje modelový vzdělávací program pro MŠ podporující zdraví (kurikulum podpory zdraví v MŠ). MŠ, která si vypracuje podle tohoto modelu svůj školní vzdělávací program, splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.
 • Publikace, určená pro MŠ „Program Škola podporující zdraví“ ke stažení zde
 • Inovované materiály pro MŠ ke stažení zde

Základní a střední školy 

metodická příručka NEJEDLÁ, M., a kol. Program Škola podporující zdraví. Klinika adiktologie 1. LF UK, Praha, 2015. ISBN 978-80-7422-406-5

 • Publikace, určená pro ZŠ, SŠ „Program Škola podporující zdraví“ ke stažení zde

Metodická příručka pro ZŠ

HAVLÍNOVÁ, M., KOPŘIVA, P., MAYER, I., VILDOVÁ, Z., a kol. Program podpory zdraví ve školePortál: Praha, 2006. ISBN 80-7178-263-7.

 • Tato příručka je rozebraná.

Střediska volného času/Domovy dětí a mládeže a Školní družiny/Školní kluby.

V rámci programu Škola podporující zdraví jsou také vytvořené metodiky pro Střediska volného času/Domovy dětí a mládeže a Školní družiny/Školní kluby. Ke stažení viz níže.

Informace o síti Zdravých školních jídelen naleznete zde a publikace ke stažení ze Zdravých školních jídelen zde