Oddělení alternativních toxikologických metod

Vedoucí: RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.

  kristina.kejlova@szu.cz

 

Oddělení alternativních toxikologických metod provádí alternativní toxikologické laboratorní zkoušky in vitro v modelových biologických systémech a in silico metody QSAR (odhad výpočtem), jako podklad pro vyhodnocení bezpečnosti u předmětů běžného užívání včetně kosmetických prostředků a jejich ingrediencí, zdravotnických prostředků, chemických látek a přípravků, výrobků pro děti včetně hraček, osobních ochranných pracovních prostředků. Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Podílí se na vývoji, validaci a implementaci alternativních toxikologických metod in vitro pro stanovení kožní a oční iritace, fototoxicity, kožní absorpce a penetrace, LLNA pro stanovení potenciálu senzibilizace, zkoušky akutní toxicity a toxicity po opakovaných dávkách, genotoxicity a mutagenity.
Využívá metody in silico, modely QSAR, read-accros analýzu či trendové analýzy, expertní systémy a databáze pro odhad výpočtem toxikologických a fyzikálně chemických vlastností chemických sloučenin a jejich směsí. Pracuje ve skupině expertů pro validaci modelů QSAR při OECD. Podílí se na přípravě a vývoji nástroje pro tvorbu validovaných modelů QSAR s názvem QSAR TOOLBOX v pracovní skupině OECD.
Provádí referenční činnost na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví, expertní činnost pro výrobce i orgány dozoru, zajišťuje unikátní metodické toxikologické laboratorní postupy pro hodnocení toxikologických vlastností u látek a výrobků v rámci NRL pro experimentální imunotoxikologii, NRC pro kosmetiku a NRL pro genetickou toxikologii.
Zabývá se vědecko-výzkumnou a publikační činností v rámci výzkumných projektů národních a mezinárodních grantových agentur, zajišťuje účast expertů za ČR v pracovních skupinách a výborech orgánů Evropské Komise a Rady EU, pro Peer Review v rámci Vědeckého výboru ESAC-ECVAM a ICCVAM USA, OECD, Rady Evropy a v pracovních skupinách CEN a ISO, zejména v oblasti kosmetických prostředků a alternativních metod, je součástí 3R Centra ČR zabývajícího se vývojem a propagací alternativních metod k pokusům na zvířatech.
Podílí se na normotvorné činnosti v oblasti tvorby standardních metod zkoušení úrovni ISO, CEN, OECD apod., na tvorbě metodických návodů a doporučení na národní a mezinárodní úrovni.
Laboratoře genetické toxikologie provádí cytogenetickou analýzu periferních lymfocytů krve osob exponovaných mutagenům a karcinogenům z pracovního i zevního prostředí a stanovení mutagenity vzorků ovzduší, vody a moče Amesovým testem.

 

Další informace a odkazy

Akreditace

Zkoušky prováděné v rámci Oddělení alternativních toxikologických metod

Legislativa

Národní referenční laboratoř pro experimentální imunotoxikologii

Národní referenční centrum pro kosmetiku

Národní referenční laboratoř pro genetickou toxikologii

3R Centrum ČR