Oddělení centra CTZB a související národní referenční laboratoře

Vedoucí: RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

Centrum zahrnuje následující oddělení:

Oddělení alternativních toxikologických metod
Pracoviště provádí toxikologické laboratorní zkoušky v modelových biologických systémech alternativními metodami ( např. metody QSAR, buněčné, tkáňové a orgánové kultury) ke stanovení kožní a oční dráždivosti, fototoxicity, kožní absorpce a penetrace, genotoxicity/mutagenity a akutní toxicity u chemických látek, zdravotnických prostředků a spotřebních výrobků, zabývá se výzkumem a referenční činností.

Oddělení biomedicíny
Oddělení biomedicíny provádí kožní testy ve skupinách dobrovolníků ke stanovení bezpečnosti a funkce kosmetických přípravků a spotřebních výrobků včetně souvisejících fyzikálních a chemických zkoušek, provádí biologické zkoušky in vivo u zdravotnických prostředků, zabývá se výzkumem a referenční činností v oblasti kosmetických prostředků.

Oddělení welfare pokusných zvířat
Oddělení welfare pokusných zvířat slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat. I a II.

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
Laboratoře působí v oblasti hodnocení bezpečnosti výrobků a poskytují kvalitní laboratorní výsledky s vysokou spolehlivostí. Jsou součástí laboratoří akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod číslem 1206 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Oddělení toxikogenomiky
Pracoviště provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením na odhalování mechanismů chemické karcinogeneze a tumorigeneze tam, kde se předpokládá vliv pracovního a životního prostředí, screening genetické dispozice, využití metod genomiky a proteomiky pro preventivní a diagnostická opatření vedoucí k širšímu využití toxikogenomiky ve veřejném zdraví, zejména v oblasti prevence a prognózy nádorových onemocnění.

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU a prostředí
Pracoviště pro bezpečnost speciálních druhů potravin je zaměřeno na hodnocení bezpečného používání doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a dalších druhů potravin

Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání (PBU), speciálních druhů potravin a prostředí.

 

Pod centrum spadají následující národní referenční pracoviště:

NRC pro kosmetiku

NRL pro experimentální imunotoxikologii

NRL pro genetickou toxikologii

NRP pro expozice organickým chemickým látkám

NRL pro ochranu laboratorních zvířat

NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

NRL pro aditiva v potravinách

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí