Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Vedoucí: RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

Kontakt:

267 082 321

hana.bendova@szu.cz

 

Sekretariát:

267 082 577

ctzb@szu.cz

 

Osvědčení o akreditaci – Centrum laboratorních činností (CLČ) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.

Popis činnosti

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) se skládá ze šesti oddělení. V jejich rámci pracuje devět národních referenčních center, pracovišť a laboratoří. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (Centrum CTZB) se zabývá studiem odhalování mechanismů chemické karcinogeneze a tumorigeneze tam, kde se předpokládá vliv pracovního a životního prostředí, screening genetické dispozice, využití metod genomiky a proteomiky pro preventivní a diagnostická opatření vedoucí k širšímu využití toxikogenomiky ve veřejném zdraví, zejména v oblasti prevence a prognózy nádorových onemocnění, hodnocením bezpečného používání doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a dalších druhů potravin, hodnocením biologické i chemické bezpečnosti kosmetických přípravků, výrobků a materiálu určených pro styk s potravinami, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do tří let, chemickou bezpečnosti stavebních materiálů a vnitřního prostředí pobytových místností některých staveb. Slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat. I a II.

Konkrétní úkoly vycházejí především z potřeb zřizovatele SZÚ, tj. Ministerstva zdravotnictví (MZ), a ze Statutu SZÚ. Rámcově jsou úkoly SZÚ formulovány též v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.