Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Vedoucí: RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

Kontakt:

267 082 321

hana.bendova@szu.cz

 

Sekretariát:

267 082 577

ctzb@szu.cz

 

Osvědčení o akreditaci – Centrum laboratorních činností (CLČ) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.

Popis činnosti

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) se skládá z šesti oddělení, a to Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků, Oddělení pro speciální druhy potravin a mikrobiologii PBU, Oddělení alternativních toxikologických metod, Oddělení toxikogenomiky, Oddělení biomedicíny a Oddělení welfare pokusných zvířat.  V jejich rámci pracuje devět národních referenčních center, pracovišť a laboratoří.

Konkrétní úkoly, a tím i zaměření CTZB, vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, z potřeb zřizovatele, tj. Ministerstva zdravotnictví ČR, a ze Statutu Státního zdravotního ústavu.

CTZB se zabývá hodnocením bezpečného používání doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a dalších druhů potravin, hodnocením biologické i chemické bezpečnosti kosmetických přípravků, spotřebních výrobků a materiálů určených pro styk s potravinami, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do tří let, chemickou bezpečnosti stavebních materiálů a vnitřního prostředí pobytových místností některých staveb. CTZB je také zaměřeno na studium odhalování mechanismů chemické karcinogeneze a tumorigeneze tam, kde se předpokládá vliv pracovního a životního prostředí, screening genetické dispozice, využití metod genomiky a proteomiky pro preventivní a diagnostická opatření vedoucí k širšímu využití toxikogenomiky ve veřejném zdraví, zejména v oblasti prevence a prognózy nádorových onemocnění.

CTZB slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat. I a II.

Cílovými úkoly centra CTZB jsou zejména:

Zajištění odborné, metodické, referenční, výzkumné, vzdělávací, expertizní, poradenské a konzultační činnosti v oblasti toxikologie spotřebních výrobků a jejich složek a ochrany veřejného zdraví.

Provádění chemických a biologických analýz a hodnocení zdravotních rizik u výše uvedených komodit výrobků dle požadavků MZd a dalších institucí.

Sledování nežádoucí přítomnosti látek společenského významu s potenciálně negativními účinky na lidské zdraví, zejména látek klasifikovaných jako CMR a endokrinní disruptory.

Rozvíjení výzkumné činnosti a podpora účasti v národních a mezinárodních výzkumných projektech, spolupráce s referenčními pracovišti ostatních členských států EU.

Zastupování ČR ve výborech a pracovních skupinách Evropské komise, Rady Evropy, Evropské agentury pro chemické látky ECHA (European Chemicals Agency), Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a v normotvorných mezinárodních organizacích OECD, CEN a ISO včetně přípravy odborných podkladů.