Vědecká činnost

Excelentní výzkum

Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách

Státní zdravotní ústav získal výzkumný projekt s finanční podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Excelentní výzkum

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 137 415 155,82 Kč