Oddělení hygieny vody

Vedoucí: MUDr. František Kožíšek, CSc.

Oddělení hygieny vody je držitelem statutu Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu. Pracoviště se zabývá vodou pitnou, balenou, užitkovou i rekreační. Na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu se podílí na přípravě většiny článků v sekci Kvalita vody. Jednou z našich důležitých činností je pořádání programů zkoušení způsobilosti  (okružních rozborů, mezilaboratorního porovnávání zkoušek – MPZ), které se týkají vody.

Informace o nás

Kvalita vody

Aktuální informace v hygieně vody

Metodická pomůcka k posouzení rizik vnitřních vodovodů  z hlediska rizika olova v pitné vodě. Metodickou pomůcku k provedení § 3d zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. (10. 4. 2024)

Seznam požadovaných léčiv ke stanovení ve veřejných vodovodech v rámci úkolu hlavního hygienika pro rok 2024 a jejich doporučené limity. Doporučení SZÚ – NRC pro pitnou vodu pro orgány ochrany veřejného zdraví. (10. 4. 2024)

Konzultační den Nová legislativa určený pro provozovatele vodovodů, pracovníky laboratoří a další zájemce se koná ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 10.00 hod ve Státním zdravotním ústavu v Praze (PozvánkaPřihláška). (20. 3. 2024)

Doporučení pro péči o „sodobary“ a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod. Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu (12. 3. 2024)

Odpovědi na dotazy k novele vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (po novele vyhláškou č. 371/2023 Sb.). (aktualizováno 8. 3. 2024)

Publikační činnost pracovníků NRC pro pitnou vodu v roce 2023. Pracovníci NRC pro pitnou vodu se v roce 2022 podíleli na 27 odborných publikacích (domácích i zahraničních). (aktualizováno 8. 3. 2024)

Ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku o balených vodách: Vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy (vyhlášeno 26. 1. 2024, částka 13/2024). Nová vyhláška nahrazuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb. Vyhláška je dostupná zde: https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/13?zalozka=text (14. 2. 2024)

Vydána novela vyhlášky č. 252/2004 Sb. Novela vyhlášky pro pitnou a teplou vodu byla vydána ve Sbírce zákonů (částka 176/2023) pod č. 371/2023 Sb. s účinností od 4. 1. 2024.  Byla tím ukončena transpozice směrnice EU 2020/2184. (8. 1. 2024). (8. 1. 2024)

Metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu. Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 11. 2023 zveřejnilo ve Věstníku MZ č. 16/2023 metodické doporučení (8. 1. 2024)

Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků. Ministerstvo zdravotnictví dne 30. 11. 2023 zveřejnilo ve Věstníku MZ č. 16/2023 metodické doporučení (8. 1. 2024)

Dodržování limitní hodnoty olova v pitné vodě ve vztahu ke způsobu odběru vzorku. Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu (15. 11. 2023)

Holandské tajemství: jak se v Nizozemí zajišťuje bezpečná pitná voda bez chloruČeský překlad odborného článku P. Smeetse a kol., který podrobně popisuje strategii výroby bezchlorové pitné vody v Nizozemí. (10. 10. 2023)

Jak ověřovat shodu s limity pro akrylamid, epichlorhydrin a chlorethen v pitné vodě. Návod pro provozovatele vodovodů, jako provést výpočet koncentrace v pitné vodě (stanovisko NRC pro pitnou vodu, 18. 7. 2023). (14. 8. 2023)

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 4. 7. 2023 byla přidána na naše stránky odborná zpráva za rok 2022 o kvalitě pitné vody v ČR. (4. 7. 2023)

Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidních látek.  Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo dne 4.4.2023 Seznam posouzených nerelevantních metabolitů pesticidních látek a jejich doporučené limitní hodnoty v pitné vodě. (6. 4. 2023)

Publikační činnost pracovníků NRC pro pitnou vodu v roce 2022. Pracovníci NRC pro pitnou vodu se v roce 2022 podíleli na 39 odborných publikacích (domácích i zahraničních). (22. 2. 2023)

Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Dne 5. 9. 2022 byla přidána na naše stránky odborná zpráva za rok 2021 o kvalitě pitné vody v ČR. (5. 9. 2022)