Oddělení hygieny vody

Informace o Národním referenčním centru pro pitnou vodu

Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu

  • Soustavně sleduje a vyhodnocuje nové poznatky z oboru hygieny vody (vody pitné, balené, užitkové a rekreační); formuluje a odborně zdůvodňuje nové požadavky na zdravotní nezávadnost těchto vod, včetně legislativních návrhů.
  • Zkoumá a hodnotí zdravotní riziko plynoucí z expozice mikrobiologickým agens a chemickým látkám ve vodě, se zaměřením zvláště na nové kontaminanty, ale i významné biogenní prvky. V rámci „Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“ monitoruje a pravidelně vyhodnocuje jakost pitných vod a související indikátory poškození zdraví.
  • Podílí se na tvorbě, zavádění a aplikaci nových analytických postupů a odběrových metod pro chemickou, mikrobiologickou a biologickou analýzu vody. Zajišťuje porovnávací mezilaboratorní zkoušky a pomáhá při zavádění systémů řízení jakosti hydroanalytických laboratoří.
  • Testuje a posuzuje zdravotní nezávadnost nových technologií, materiálů a chemikálií určených pro úpravu, uchování a dopravu pitné vody. Formuluje zdravotní požadavky na kvalitu těchto materiálů a připravuje metodiky pro jejich testování a posuzování.
  • Poskytuje konzultační služby a metodicky vede pracovníky hygienické služby v oboru hygieny vody.
  • Organizuje vzdělávací akce (semináře, konzultační dny).

Akreditovaná pracoviště

Kontakt

Máte-li zájem nám napsat, můžete tak učinit na e-mail: voda@szu.cz

Naše poštovní adresa je:
Státní zdravotní ústav
NRC pro pitnou vodu
Šrobárova 49/48
Praha 10
100 00

Telefon: 267082302