Oddělení hygieny vody

Služby

V oblasti hygieny vody nabízíme následující služby:

kontakty na jednotlivé pracovníky


  Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti vody ze studny

  • odběr vzorku: v případě potřeby (úřední účel) můžeme sami provést akreditovaný odběr vzorku
  • rozsah vyšetření: od základních fyzikálně-chemických a mikrobiologických zkoušek až po úplný rozbor podle potřeby a přání zákazníka
  • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
  • kontaktní osoby – Renáta Vojtěchová, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

  Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti pitné vody z veřejného vodovodu

  • odběr vzorku: v případě potřeby (úřední účel) můžeme sami provést akreditovaný odběr vzorku
  • rozsah vyšetření: podle potřeby a přání zákazníka – od jednoho vybraného ukazatele po úplný rozbor (vhodný rozsah se stanoví po konzultaci se zákazníkem)
  • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
  • kontaktní osoby – Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., Ing. Filip Kotal, Ph.D.

  Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti balených vod (pitných, pramenitých, kojeneckých, minerálních)

  • rozsah vyšetření: podle potřeby a přání zákazníka – od jednoho vybraného ukazatele po úplný rozbor (vhodný rozsah se stanoví po konzultaci se zákazníkem)
  • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
  • kontaktní osoby – Ing. Filip Kotal, Ph.D., Ing. Lenka Mayerová, Ph.D.

  Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti vody v přírodních a umělých koupalištích a saunách

  • odběr, fyzikálně-chemické zkoušky, mikrobiologické a biologické vyšetření podle platné legislativy
  • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
  • kontaktní osoby – Mgr. Petr Pumann

  Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti teplé vody

  • odběr vzorku: v případě potřeby můžeme sami provést akreditovaný odběr vzorku
  • rozsah vyšetření: podle platných předpisů nebo individuálního přání zákazníka
  • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
  • kontaktní osoby – RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.

  Stanovení parazitických prvoků Cryptosporidium sp. a Giardia sp. ve vodě 

  • odběr velkoobjemových vzorků vody (pitné, povrchové, podzemní případně i dalších typů vod) a jejich laboratorní stanovení
  • kontaktní osoba – Mgr. Petr Pumann

  Vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou; testování zařízení na úpravu pitné vody v místě spotřeby

  • výluhové a funkční zkoušky, fyzikálně chemické zkoušky, mikrobiologické vyšetření hodnocení výsledků a posudek podle platných předpisů (slouží jako doklad o splnění povinnosti podle § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou je povinen před jeho uvedením na trh zajistit u držitele osvědčení o akreditaci… způsobem upraveným prováděcím právním předpisem ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody; o ověření je povinen mít záznam.)
  • kontaktní osoby – Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., Ing. Filip Kotal, Ph.D., MUDr. František Kožíšek, CSc.
  • podklady, které je nutno dodat

  Testování účinnosti dezinfekčních a algicidních prostředků určených pro pitné nebo koupací vody (podle vyhlášky č. 409/2005 Sb.)

  • fyzikálně chemické zkoušky, mikrobiologické vyšetření, stanovení inhibice růstu na sladkovodní řase Scenedesmus subspicatus, hodnocení výsledků; vše podle platných předpisů
  • kontaktní osoby – RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Mgr. Petr Pumann
  • podklady, které je nutno dodat

  Hodnocení zdravotních rizik pitné vody vyplývající z nedodržení hygienického limitu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

  • podklad pro výjimky na užití vody a určení mírnějšího hygienického limitu
  • kontaktní osoby – MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc.

  K žádosti o vypracování hodnocení zdravotních rizik z pitné vody je potřeba poskytnout tyto podklady:

   • popis vodovodu, tj. informace o systému zásobování – zdroj, akumulace, úprava vody, způsob dezinfekce, síť, množství vyrobené vody za rok (či den)
   • počet zásobovaných obyvatel a případné zásobování veřejných objektů (např. školky a školy, ústavy soc. péče, restaurace, výrobny potravin ad.),
   • rozbory vody za poslední tři roky (pokud jsou k dispozici),
   • vyjádření, jak bude situace řešena

  Vypracování expertních stanovisek, vyjádření a posudků v oblasti hygieny vody (kromě výše uvedených)

  • kontaktní osoby – MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann

  Informace o cenách můžete zjistit u kontaktních osob.

  E-mailové adresy jsou vždy ve formátu jmeno.prijmeni@szu.cz