Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Pracovní skupina pro monitorování rezistence – PSMR

Pracovní skupina pro monitorování (antibiotické) rezistence PSMR získává objektivní, nezávislé údaje o aktuálním stavu a trendech antibiotické rezistence hlavních bakteriálních původců infekčních onemocnění prostřednictvím surveillance – systematického a trvalého sběru dat o antibiotické rezistenci, a analýzou těchto údajů poskytuje podklady pro antibiotickou politiku. PSMR byla ustavena v roce 1990 při Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL/ATB) Státního zdravotního ústavu (SZÚ).  Od roku 2011 sdružuje PSMR zástupce více než 50. mikrobiologických laboratoří České republiky (ČR), jejichž spádová oblast zahrnuje zhruba 90 % populace ČR. Účast v PSMR je dobrovolná, členové PSMR se přihlašují do jednotlivých projektů podle možností laboratoře. Všechny shromažďované údaje jsou získávány v procesu běžné každodenní rutiny za dodržení podmínek správné laboratorní praxe. Projekty jsou strikně nezávislé.

Antibiotická rezistence původců komunitních infekcí dýchacích cest.


 

Projekt zahájený v roce 1996 se provádí formou sentinelové periodické surveillance vždy ve třech posledních měsících roku. Sleduje se antibiotická rezistence hlavních původců komunitních bakteriálních infekcí dýchacích cest Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae k lékům volby penicilinu, resp amoxicilinu, a u druhů S. pneumoniae a S. pyogenes se sleduje také rezistence k alternativním makrolidům. Výsledky získané v průběhu 14 let prokázaly jen ojedinělý výskyt kmenů Streptococcus pneumoniae skutečně rezistentních k penicilinu, a velmi nízkou a trvale klesající prevalenci intermediární rezistence u kmenů tohoto druhu k penicilinu (a amoxicilinu). Rezistence k makrolidovým a azalidovým antibiotikům u druhu S. pneumoniae se trvale zvyšuje, zejména u izolátů ze sputa dospělých pacientů s pneumonií.

 

Výsledky získané ze studie RESPIRAČNÍ PATOGENY

Pro přehled výsledků byla spuštěna webová databáze výsledků antibiotické rezistence respiračních patogenů. Aplikace vám přináší výsledky ve formě tabulek, ve kterých najdete procenta rezistentních kmenů u jednotlivých antibiotik v jednotlivých letech.

Aplikace je k dispozici na adrese: http://apps.szu.cz/rp/ a je v provozu od září 2011.

Antibiotická rezistence původců komunitních močových infekcí.


 

Močová studie v roce 2021
Výsledky studie za rok 2021 a porovnání s daty za rok 2005, 2011 a 20116 najdete v níže uvedeném pdf souboru.

Výsledky studie za rok 2021

 

V roce 2016 se uskutečnilo opakování Močové studie.
Výsledky studie za rok 2016 a porovnání s daty za rok 2005 a 2011 najdete v níže uvedeném pdf souboru.

Výsledky studie za rok 2016

 

V dubnu 2011 bylo provedeno další sledování.

Výsledky za rok 2011

 

Roky 2000 + 2005

Sonda do stavu rezistence hlavních původců komunitních močových infekcí, provedená v průběhu dubna roku 2000 a opakovaná v dubnu 2005, prokázala dvojnásobný nárůst rezistence Escherichia coli k fluorochinolonům v průběhu tří let [Urbášková P. Rezistence k antibiotikům u původců akutní infekce močových cest u žen. Bulletin SPL ČR 2006; 16(6):46-50Urbášková P, Jindrák V, Nýč O. Perorální antibiotika u původců infekcí močových cest. Practicus 2007; 6(2):67-70.].