Odborná centra a pracoviště

Národní referenční pracoviště

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Laboratoř pro tkáňové kultury

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí

Národní referenční laboratoř – Česká národní sbírka typových kultur

Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci

Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis

Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely

Národní referenční laboratoř pro enteroviry

Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Národní referenční laboratoř pro herpetické viry

Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS

Národní referenční laboratoř pro chlamydie

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Národní referenční laboratoř pro leptospiry

Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu

Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

Národní referenční laboratoř pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií

Národní referenční laboratoř pro salmonely

Národní referenční laboratoř pro stafylokoky

Národní referenční laboratoř pro streptokokové nákazy

Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu

Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy

Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti
vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.

NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť
vedoucí: Ing. Michael Waldman, CSc.

NRL pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí
vedoucí: Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
vedoucí: Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Národní referenční pracoviště
NRP pro expozicechemickým látkám
vedoucí: RNDr. Marián Rucki, Ph.D.

NRP pro fyziologii a psychofyziologii práce
vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

 

Centrum podpory veřejného zdraví

Národní manažer HIV/AIDS

Oddělení podpory zdraví

Oddělení determinant zdraví

Oddělení well-beingu dětí a mladistvých

 

Centrum zdraví a životního prostředí

Oddělení hygieny ovzduší

Oddělení hygieny vody

Oddělení hygieny půdy a odpadů

Oddělení prvkové analýzy

Oddělení Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva

 

Centrum zdraví, výživy a potravin

Oddělení analýzy bezpečnosti a potravin

  • NRC pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy

 

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Oddělení alternativních toxikologických metod

Oddělení biomedicíny

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU a prostředí

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Oddělení toxikogenomiky

Oddělení welfare pokusných zvířat

NRC pro kosmetiku

NRL pro experimentální imunotoxikologii

NRL pro genetickou toxikologii

NRP pro expozice organickým chemickým látkám

NRL pro ochranu laboratorních zvířat

NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

NRL pro aditiva v potravinách

NRL pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí