Studie zdravotního stavu obyvatelstva

Pomocí výběrových šetření zdravotního stavu v různých populačních skupinách získáváme reprezentativní a spolehlivé údaje o zdraví české populace a o zdravotních determinantách neboli faktorech ovlivňujících zdraví. Tato šetření na rozdíl od zdravotnických registrů sbírají údaje i o zdánlivě zdravých osobách, nikoliv pouze o pacientech již léčených ve zdravotnických zařízeních pro nějaké onemocnění. Výběrová šetření mohou prostřednictvím dotazníků, objektivních zdravotních vyšetření a analýzy biologických vzorků poskytnout informace o řadě zdravotních ukazatelů, které jinak nejsou dostupné. Získané výsledky umožňují plánovat a vyhodnocovat strategie primární prevence i lékařské péče.