Centrum zdraví, výživy a potravin

Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Kontakt: 515 577 514, 602 245 606, e-mail: jiri.ruprich@szu.cz 

Sekretariát: 515 577 511

e-mail:

czvp@szu.cz

jana.vosicka@szu.cz

marie.hanzlova@szu.cz

Adresa: Palackého 3a, 612 42 Brno

Posláním Centra zdraví, výživy a potravin (dále Centra, nebo CZVP) je odborná práce pro resort zdravotnictví (MZ). Vedle práce s veřejnou populací v ČR. Dotýká se oblastí spravovaných dalšími resorty, zejména zemědělství (výroba a zpracování potravin), průmyslu (obchod potravinami) a životního prostředí (vztah k prostředí a udržitelnost). Širší zaměření zdravotnických organizací na oblast výživy a potravin doporučilo WHO (Alma-Ata,1978), jako efektivní způsob prvotní (primordiální) prevenci zdravotních problémů. Jednotlivá oddělení centra zahrnují chemické laboratoře akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a odborné týmy, které interpretují výsledky. Činnost Centra je oddělena od výkonu kontrolní činnosti, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002. Jednotlivá pracoviště mají ve své odborné náplni mj. také vědeckou podporu OOVZ v oblastech:

(1) hodnocení zdravotních rizik ve spojení s dietární expozicí zdravotní bezpečnosti výživy a potravin,

(2) vybraná témata vztahu výživy a zdraví související s legislativními předpisy (tzv. aplikovaná výživa),

(3) komunikaci s veřejností, odbornými organizacemi, médii v tuzemsku i zahraničí, včetně EU, WHO/FAO, OECD a dalšími mezinárodními organizacemi.

Osvědčení o akreditaci  ČIA, ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, zkušební laboratoř č. 1137  (CZVP SZÚ). Příloha osvědčení.

 

Struktura centra

Centrum zdraví, výživy a potravin

Oddělení analýzy bezpečnosti a potravin

NRC pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy

 

 

 

Popis činnosti centra:

Příprava podkladů pro MZ v oblasti podpory veřejného zdraví
– pro národní a regionální zdravotní politiku
– pro zajištění mezinárodních úkolů a aktivit
– pro legislativní činnost
– podkladů pro správní činnosti

Činnost z pověření MZ v oblasti bezpečnosti potravin a výživy
– metodická činnost na úseku ochrany veřejného zdraví ve vztahu k aplikované výživě a potravinám
– hodnocení zdravotních rizik
– garance monitorovacího a výzkumného pracoviště pro hodnocení dietární expozice obyvatelstva ČR
– odborná a technická podpora systému rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF
– odborná a technická podpora systému WHO pro bezpečnost potravin – INFOSAN
– vedení národních databází s hodnocením zdravotních rizik z dietární expozice (např. spotřeba potravin, výskyt chemických látek v potravinách, atd.)
– zdravotní autorizace geneticky modifikovaných organizmů (GMO) v potravinách
– podpora standardizace a normotvorné činnosti v ochraně veřejného zdraví
– referenční činnost pro problematiku GMO
– referenční činnost pro problematiku mikroskopických hub a mykotoxinů
– specializovaná zdravotní výchova obyvatelstva k výživě a potravinám

Podíl na úkolech a strukturách EU v oblasti bezpečnosti potravin a výživy
– zapojení do pracovních skupin EK pro oblast bezpečnosti potravin a výživy
– odborná podpora při harmonizaci předpisů s EU v bezpečnosti potravin a výživy
– výzkumná činnost ve spolupráci se zeměmi EU – granty a tendry
– výzkumná činnost v oblasti životní styl a prevence chronických zánětů nízkého stupně

Vlastní činnost v oblasti odborné působnosti
– garance projektu „Hodnocení dietární expozice“, Monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí – vzorkování, analýza, sběr, zpracování a interpretace dat
– denní expertní a technická podpora systémů RASFF, INFOSAN, PNT, GMO
– vědeckovýzkumná činnost v oblastech odborné působnosti – nutriční epidemiologie, hodnocení zdravotních rizik, tvorba nových instrumentů pro praxi
– metodická a referenční činnost
– pregraduální a postgraduální výchova
– publikační činnost v oblasti odborné působnosti

Koncepční podpora ochrany a podpory veřejného zdraví
– podpora tvorby a implementace strategií v oblasti bezpečnosti potravin a výživy
– mezinárodní spolupráce s institucemi EU (EFSA, ECDC,aj.), OECD, WHO a dalšími mezinárodními organizacemi
– podpora programů na regionální úrovni – teoretické konzultace, poradenství

Sledujte nás na sociálních sítích: