Knihovna

O nás

Středisko vědeckých informací SZÚ patří mezi specializovaná knihovnicko-informační pracoviště registrovaná podle zákona č. 257/2001 Sb.  Poskytuje informační podporu činnosti vědeckých a odborných pracovníků ústavu a v rámci své gesce veřejné knihovnické a informační služby externím uživatelům.

Fond knihovny SVI tvoří v současné době téměř 60 tisíc knihovních jednotek. K jejich evidenci, vyhledávání a následnému zapůjčování je využíván knihovní systém Verbis a katalog OPAC (podpořeno z projektu VISK3 MK ČR). Kromě tištěných dokumentů nabízí knihovna uživatelům přístupy k celé řadě elektronických zdrojů. Mezi standardně poskytované služby patří služby výpůjční (včetně meziknihovních), bibliograficko-informační a rešeršní. SVI rovněž zajišťuje služby dokumentační a překladatelské. Středisko průběžně eviduje veškerou publikační činnost pracovníků ústavu v databázi Personální bibliografie SZÚ. Na jejím základě mimo jiné připravuje a předává údaje o výsledcích výzkumné činnosti SZÚ do Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI (RIV).

Velmi rozsáhlá je činnost ediční, která podporuje vědecké publikování a výzkumné aktivity pracovišť ve zdravotnictví vydáváním mezinárodních časopisů Central European Journal of Public Health Hygiena. Pro potřebu hygienické služby je vydáván časopis Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. Pracoviště SVI spolupracuje s knihovnicko-informačními pracovišti na území celé republiky i s institucemi v zahraničí (meziknihovní výpůjční služba – MVS, MMVS, vydavatelská činnost). V rámci této spolupráce poskytuje i data pro potřeby národních registrů, katalogů a databází.

Knihovna je otevřena každý všední den v době 9–12 hod.