Nanosafety – nanočástice, UFPs, materiály a technologie

Obecně hovoříme-li o nanočásticích, máme obvykle na mysli částice menší jak 100 nanometrů vznikající lidskou činností, často z materiálů v přírodě se nevyskytujících nebo majících specifickou formu. O ultrajemných částicích (UFPs) mluvíme pak v případě, že se jedná o částice o aerodynamickém průměru 0,1 µm (100 nm) nebo menším, které ale vznikají v atmosféře primárně fyzikálně-chemickými procesy. UFPs mají zanedbatelnou hmotnost, ale jsou dominantním přispěvatelem k celkovému počtu částic v ovzduší.


 

Aktuální zprávy

1. SZÚ ve spolupráci s dalšími nezávislými institucemi iniciuje na MZ ČR vytvoření pracovní skupiny zaměřené na problematiku aplikace nanotechnologií a nanomateriálů v komunálním, vnitřním a pracovním prostředí. Cílem a náplní pracovní skupiny by měly být, na základě shromažďování, vytváření a diskutování aktuálních podkladů o potenciálním vlivu expozice nanočásticím v životním prostředí, formulace odůvodněných regulačních opatření jako součásti navazujícího managementu zdravotních rizik.

2. Nové požadavky REACH od 1. 1. 2020 – (https://echa.europa.eu/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials).Účelem je zajistit, aby společnosti poskytovaly dostatek informací k prokázání bezpečného používání svých nanomateriálů pro lidské zdraví a životní prostředí. Změny se vztahují na všechny nové a stávající registrace týkající se nanoforem. To znamená, že se od žadatelů o registraci očekává, že do 1. ledna 2020 aktualizují své stávající dokumentace s informacemi o produkovaných či distribuovaných nanoformách.Povinností žadatele je respektovat revidované přílohy REACH zabývající se nanoformami, které zavádějí objasnění a nová ustanovení pro:

    1. charakterizace nanoforem nebo sad nanoforem, na které se vztahuje registrace (příloha VI);
    2. posouzení chemické bezpečnosti (příloha I);
    3. požadavky na informace o registraci (přílohy III a VII-XI); a
    4. povinnosti následného uživatele (příloha XII).

Na druhou polovinu roku 2023 připravujeme seminář „Nanobezpečnost III“ zaměřený primárně na problematiku UFPs ve venkovním ovzduší a jejich potenciální zdravotní dopady.

Pracovní seminář Nanobezpečnost II se konal 25. 10. 2022 na VŠB v Ostravě a byl zaměřen na potenciální zdravotní dopady UFPs a nanočástic (prezentace nejsou na základě dohody přednášejících zveřejněny).

Seminář konaný 13. 10. 2021 – Nanobezpečnost – prezentace

Materiál publikovaný v únoru 2021: Research progress on the carcinogenicity of metal nanomaterials autorů Lin Liu, Lu Kong

Nanosafety in Europe 2015 – 2025: Towards Safe and Suistainable nanomaterials and Nanotechnology Innovations (2.24 MB) (Finnish Institute of Occupational Health). (Stojí za přečtení)

Nedej se (Nedej se!) Nanotechnologie v karanténě

Zkusme to i z druhé strany: : Nedej se z 6. 9. 2020