Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

Kontakt: 267 082 759, e-mail: vladimira.lipsova@szu.cz

Sekretariát: 267 082 657, e-mail: chppl@szu.cz

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) sestává ze čtyř oddělení. V jejich rámci pracujeNárodních referenčních pracovišť. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství  se zabývá studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví. Zajišťuje plnění úkolů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v oblasti ochrany zdraví při práci pro státní správu (ministerstva, krajské hygienické stanice), zdravotní ústavy, podnikatelské subjekty a další zájemce. Konkrétní úkoly vycházejí především z potřeb zřizovatele SZÚ, tj. Ministerstva zdravotnictví (MZ), a ze Statutu SZÚ. Rámcově jsou úkoly SZÚ formulovány též v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Popis činnosti CHPPL

Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku – odborná, expertizní, legislativní činnost pro MZ a další orgány státní správy. CHPPL se podílí na přípravě legislativy, na normotvorné činnosti a harmonizaci českých právních předpisů s EU, vztahujících se k problematice ochrany zdraví při práci a k problematice chemické bezpečnosti.

Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik.

Metodická a referenční činnost.

Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva. V gesci CHPPL je subsystém VII: „Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky”.

Vedení a podíl na činnosti vybraných zdravotnických registrů.

Výzkum vztahů životních a pracovních podmínek a zdraví.

Organizace celostátních programů ochrany a podpory zdraví na pracovišti.

Mezinárodní spolupráce, účast v mezinárodních organizacích.

Účast v domácích orgánech a organizacích.

 

Účast na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. SZÚ je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru pracovní lékařství, odborní pracovníci CHPPL v tomto systému působí jako garanti a školitelé. Pracovníci CHPPL organizují vlastní vzdělávací akce a podílejí se na akcích pořádaných SZÚ i dalšími vzdělávacími institucemi – IPVZ, NCONZO apod. ve vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků a dalších nezdravotnických pracovníků v oborech ochrany a podpory zdraví při práci, hygieny práce, pracovního lékařství a managementu chemických látek.

Poskytování odborných služeb – měření vybraných faktorů pracovního prostředí na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditace (ČIA), konzultační, poradenská, expertizní a znalecká činnost v oblasti ochrany veřejného zdraví. Poskytování pracovnělékařských služeb a dalších zdravotních služeb v ordinaci pracovního lékařství, včetně provádění specializovaných funkčních vyšetření pro diagnostické i preventivní účely.