Pesticidy

Pojem pesticidy zahrnuje :

a) přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin jsou definovány v nařízení (ES) č. 1107/2009; podle čl. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou určeny pro některé z těchto použití:

  • ochrana rostlin či rostlinných produktů před všemi škodlivými organismy či ochrana před působením těchto organismů, ledaže jsou hlavním důvodem použití těchto přípravků spíše hygienické účely než ochrana rostlin či rostlinných produktů;
  • ovlivňování životních procesů rostlin, například jako látky ovlivňující růst, avšak jinak než jako živiny;
  • uchovávání rostlinných produktů, pokud se na tyto látky nebo produkty nevztahují zvláštní předpisy Společenství o konzervantech;
  • ničení nežádoucích rostlin či částí rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin;
  • regulace nebo prevence nežádoucího růstu rostlin s výjimkou řas, pokud přípravky nejsou aplikovány na půdu nebo na vodu k ochraně rostlin.

b) biocidní přípravky

Biocidní přípravky jsou definovány v nařízení (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Mezi biocidní přípravky mimo jiné patří dezinfekční prostředky, konzervační prostředky, insekticidy a repelenty (s výjimkou těch, které se používají pro účely ochrany rostlin, které jsou regulovány nařízením (EU) č. 1107/2009).