SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Knihovna » Služby » Knihovní řád
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Knihovní řád

 Knihovní a výpůjční řád                                                            
 
      Zkrácená verze                                                                                                            Úplný text Úplný text 

I. Základní ustanovení

 • Čl. 1 Právní zakotvení

  • Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu (dále SZÚ) je organizační součástí Střediska vědeckých informací.
  • Podle § 4, odst. 5 Knihovního zákona (dále KZ) knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím.

    

    

 • Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

   

  • Knihovna je knihovnou specializovanou ve smyslu § 9, 11, 12, 13 KZ.
  • Posláním knihovny je poskytovat knihovnické a informační služby podle potřeb a požadavků především pracovníkům SZÚ, hygienické služby a odborné zdravotnické veřejnosti, přispívat k rozvoji odborné úrovně pracovníků ve zdravotnictví, podporovat jejich vědeckou, výzkumnou, pedagogickou a léčebně preventivní činnost.

   

   

 • Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

   

  • Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních podle § 4 a § 14 KZ. Jsou to zejména:
   • Výpůjční služby:
    • půjčování ve studovně (prezenční)
    • půjčování mimo knihovnu (absenční)
   • Meziknihovní služby:
    • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
    • mezinárodní meziknihovní služby
   • Cirkulační a currentové služby
   • Reprografické a jiné kopírovací služby
   • Informační služby:
    • poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech knihovny a jejich využívání
    • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
    • lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
    • přístup do bází dat lokálních i na síti
    • přístup na internet
    • konzultační služba
   • Propagační služby:
    • vytváření www stránek knihovny
    • vydávání seznamů časopisů
    • poskytování informací o knihovně, službách a možnostech jejího využívání
   • Specializované služby
  • Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
  • Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za reprografické a některé další specializované služby.
  • Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu (dále KŘ) a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 • Čl. 4 Registrace uživatele

 

  • Uživateli knihovny jsou pracovníci SZÚ a SÚRO (Státní úřad pro radiační ochranu), ostatní uživatelé prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) na základě písemného požadavku opatřeného razítkem příslušné organizace nebo po předložení osobních dokladů.
  • Pro poskytnutí výpůjčky externím uživatelům, dále z důvodu ochrany majetku SZÚ a knihovního fondu, statistického hodnocení činnosti, evidence pohledávek a účetních operací, a informování o službách knihovny vyžaduje knihovna základní identifikační a kontaktní údaje (příjmení, jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost, emailovou adresu, event. telefon a akademické tituly). Uživatel je povinen tyto údaje uvést, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.
  • Knihovna se zavazuje s osobními údaji uživatelů nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
  • V případě jakýchkoli dotazů na zpracování osobních údajů se může uživatel obrátit na knihovnu formou písemné žádosti.

 

 

 • Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

   

  • Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Dále jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

    

   

 • Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

   

  • Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.
  • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) jsou určeny výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak užívat (zejména ke komerčním účelům).

 

III. Výpůjční řád

 • Čl. 7 Způsoby půjčování

  • Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu, případně po objednání uživatelem on-line. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné pro uložení záznamu do počítačové báze.
  • Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních výpůjčních služeb.
  • Stvrzením výpůjčky podpisem na výpůjčním lístku se uživatel knihovny zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v tomto výpůjčním řádu poskytovány a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu podle příslušných ustanovení Zákoníku práce a Občanského zákoníku.

 

 • Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování

  • Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují dokumenty:
   • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
   • jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
   • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv apod.),
   • jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
   • naučné slovníky, encyklopedie a některé další speciální dokumenty.

 

 • Čl. 9 Počet půjčených svazků

  • Počet vypůjčovaných dokumentů není omezen.

 

 • Čl. 10 Výpůjční lhůty

  • Výpůjční lhůta pro půjčování monografií není pro pracovníky organizací SZÚ a SÚRO stanovena a je závislá na dohodě uživatele s pracovníkem knihovny.
  • Výpůjční lhůta pro externí uživatele a pro MVS je následující, není-li určeno jinak:
   Knihy 4 týdny
   Vázané časopisy 2 týdny
   Časopisy půjčované v cirkulaci 2 týdny
   Časopisy půjčované ze studovny 1 týden
  • Organizacím na území hl. m. Prahy se zásadně neposílají dokumenty z fondu knihovny poštou.
  • Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to externí uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Doba, o kterou se výpůjční doba prodlužuje, se řídí druhem dokumentu. U časopisů ze studovny se výpůjční doba neprodlužuje.
  • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 • Čl. 14 Meziknihovní služby

  • Jestliže dokument není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR.

 

 • Čl. 16 Reprografické služby

  • Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb.
  • Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
  • Pracovníkům SZÚ je ve výpůjčním protokolu knihovny k dispozici rozmnožovací přístroj, na kterém si mohou pořizovat fotokopie z vlastních dokumentů knihovny, nebo z dokumentů zapůjčených jim prostřednictvím MVS. Ostatním uživatelům knihovny pořizuje fotokopie z těchto dokumentů pověřený pracovník knihovny za úhradu.

 

IV.Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 • Čl. 17 Ztráty a náhrady

  • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku .
  • O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.
  • Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

   

 

Nahoru