SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Podpora zdraví na pracovišti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Podpora zdraví na pracovišti

p_pzdravi_03b.jpg Podpora zdraví je souhrn aktivit a opatření, která směřují nejen k předcházení nemocem, ale i ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivce i celé komunity. Využívá poznatků z epidemiologických studií, které prokázaly podíl faktorů způsobu života a práce i některých návyků a chování na vzniku a vývoji chronických onemocnění. Základním rysem podpory zdraví je podpora přímé účasti jednotlivce na uchování nebo zlepšení vlastního zdraví prostřednictvím pochopení významu změny postojů a dobrovolné změny chování a životního stylu, tzn. převzetí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví . V praxi to znamená například boj s kouřením, zvyšování pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, očkování a podobně.


Podpora zdraví na pracovišti je strategie doplňující péči o zdraví zaměstnanců. Zavádění a uskutečňování těchto aktivit není povinné, přesto již mnoho zaměstnavatelů uznává význam podpory zdraví zaměstnanců, která může po určité době přinést snížení krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, zlepšení spokojenosti a zdraví zaměstnanců vedoucí ke zvýšení produktivity práce, zlepšení pověsti a atraktivity podniku a další výhody. Jejich význam bude ještě narůstat s předpokládaným stárnutím populace a tedy i pracovní síly a s plánovaným přímým hrazením nemocenských dávek zaměstnavatelem. Podporou zdraví na pracovišti rozumíme souhrn organizačních, vzdělávacích, motivačních a technických aktivit a programů zaměřených tak, aby podporovaly zdravý životní styl a vedly zaměstnance a jejich rodinné příslušníky k ozdravění vlastního životního stylu. Prakticky se může jednat například o zavádění nekuřáckých programů, osvětové dny zdraví, zvyšování pohybové aktivity, prevenci traumatického poškození z práce, programy na zvládání stresu, prevenci a kontrolu obezity, ozdravění výživy, prevenci nádorových, kardiovaskulárních a akutních respiračních onemocnění a podobně.

V souladu s dokumentem Zdraví 21 (dílčí úkol 13.6.) jsou na Centru pracovního lékařství řešeny úkoly týkající se programů podpory zdraví na pracovišti. Naším cílem je rozvíjet a podporovat existující a nově vznikající iniciativy v této oblasti.

Od 1.1.2006 funguje naše pracoviště jako Národní kontaktní centrum (National contact office) Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti (ENWHP) a podílí se na organizaci Národní sítě podpory zdraví na pracovišti ČR.

Kontaktní osoby:

PhDr. Ludmila Kožená - tel. 267 082 731 ludmila.kozena@szu_cz
MUDr. Vladimíra Lipšová
Mgr. Kateřina Bátrlová – tel. 267 082 731 katerina.batrlova@szu_cz
Jarmila Kubínová - tel. 267 082 415 jarmila.kubinova@szu_cz

Nahoru