SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » ECDC, COVID-19 » Definice případu (case definition). Evropská...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (SARS-CoV-2)

Aktualizováno podle ECDC, z 25.2.2020


V rámci surveillance onemocnění novým koronavirem žádají ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu jednotlivé státy, aby hlásily pravděpodobné a potvrzené případy infekcí SARS-CoV-2 podle globální definice případu do 24 hodin po identifikaci.

Státy EU/EAA musí hlásit pravděpodobné a potvrzené případy SARS-CoV-2 prostřednictvím systému EWRS (the Early Warning and Response System)

ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu koordinují rychlé hlášení, jak je požadováno ve WHO formuláři pro hlášení případu ve spolupráci se surveillance systémy jednotlivých členských států.

Formuláře hlášení případů budou zasílány do Evropského systému surveillance - The European Surveillance System (TESSy).

WHO zveřejnila prozatímní pokyny pro globální surveillance infekce novým koronavirem. Pokyny obsahují definici případu pro suspektní (podezřelé), pravděpodobné a potvrzené případy a formulář pro předběžné hlášení případů. Definice suspektního případu je založena na aktuálních informacích dostupných z ohniska nákazy. ECDC aktualizovalo kritéria pro laboratorní testování suspektních případů Po potvrzení přenosu v pupulaci ve Wu-chanu a informacích o širším spektru chorob. ECDC case definice suspektních případů zahrnuje pacienty s akutní respirační infekcí (ARI) bez ohledu na závažnost, kteří během 14 dnů před nástupem nemoci měli úzký kontakt s potvrzeným SARS-CoV-2, navštívili zdravotnické zařízení, kde byly léčeny případy SARS-CoV-2, nebo cestovali do oblastí s předpokládaným pokračujícím přenosem onemocnění COVID-19.


Definice případu onemocnění pro účely surveillance

A. Suspektní případ vyžadující laboratorní diagnostiku, nehlásí se na evropské úrovni, je definován jako:

1.    Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost), které vyžaduje nebo nevyžaduje hospitalizaci

A  u kterého bylo v období 14 dní před začátkem prvních příznaků splněno alespoň jedno z následujících epidemiologických kritérií:

 • byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem infekce COVID-19

NEBO

* Lidé s

a) akutní respirační infekcí vyžadující  nebo nevyžadující hospitalizaci a

b) návratem z oblastí s předpokládaným rozšířeným přenosem ve Společenství (viz tabulka) splňují kritéria pro testování.

Kritéria pro laboratorní testování osob uvedených v bodě  a nebo  b by měla být vyhodnocena případ od případu a měla by být založena na národních doporučeních.


B. Pravděpodobný případ je definován jako:

suspektní případ, u kterého je laboratorní vyšetření na SARS-CoV-2 neprůkazné (podle výsledku testu hlášeného laboratoří) nebo u kterého bylo testování na pan-coronavirus pozitivní.


C. Potvrzený případ je definován jako:

osoba s laboratorním potvrzením infekce virem SARS-CoV-2  bez ohledu na klinický stav a příznaky onemocnění.


Blízký kontakt

Blízký/úzký kontakt pravděpodobného nebo potvrzeného případu je definován jako:

 • osoba, která žije ve společné domácnosti s případem onemocnění COVID-19
 • osoba, která měla přímý fyzický kontakt s případem onemocnění COVID-19 (např. podání ruky)
 • osoba, která měla nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety případu onemocnění COVID-19 (např. při kašli, kontaktu holou rukou s použitými papírovými kapesníky)
 • osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do dvou metrů a po dobu delší než 15 minut
 • osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí ve vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 minut s případem onemocnění COVID-19 (např. ve třídě, v zasedací místnosti, v čekárně ve zdravotnickém zařízení)
 • zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ onemocnění COVID-19 nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky od nemocného s COVID-19 bez použití doporučených osobních ochranných prostředků (OOP) nebo při poškozených OOP
 • kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv směru) od nemocného s COVID-19, doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl (pokud závažnost příznaků nebo pohyb případu naznačuje rozsáhlejší expozici nákaze, za úzký kontakt mohou být považováni cestující sedící v celém sektoru nebo všichni pasažéři na palubě letadla) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle

Epidemiologická souvislost se může vyskytnout v průběhu 14 dnů před začátkem onemocnění u sledovaného případu.


Kritéria pro zahájení laboratorního vyšetření na onemocnění vyvolané virem SARS-CoV-2

Okamžité potvrzení případu je nezbytné k zajištění rychlého a účinného sledování kontaktů, provádění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí podle národních doporučení a shromažďování příslušných epidemiologických a klinických informací.

Každá osoba, která splňuje kritéria suspektního případu, by měla být testována na SARS-CoV-2 v rámci aktivního šetření.

V rámci diferenciální diagnostiky by lékaři měli zvážit vyšetření na SARS-CoV-2 u pacientů s virovou pneumonií nebo s těžkou akutní infekcí dýchacích cest přijatých do nemocnic. Možnost onemocnění COVID-19 by měla být zvážena při výskytu klastrů  virových pneumonií neznámé etiologie.

Laboratorní metoda je uvedena níže. Laboratorní vyšetření by mělo být provedeno okamžitě.

Druhy odebíraných vzorků

Měl by být zvážen rychlý odběr následujících vzorků:

Pokud je to možné, měly by být odebrány vzorky z dolních a horních cest dýchacích:

Dolní cesty dýchací:

 • bronchoalveolární laváž (BAL)
 • endotracheální aspirát (ETA)
 • vykašlané sputum

Horní cesty dýchací:

 • nazofaryngeální výtěr
 • orofaryngeální výtěr
 • nazofaryngeální aspirát nebo výplach nosu

Další vzorky pro pozdější testování:

 • až bude dostupné sérologické vyšetření: sérum, akutní a rekonvalescentní vzorek (cca 2-4 týdny po akutní fázi)
 • další vzorky ke zvážení: krev, moč, stolice

Praktický návod pro správnou techniku odběru lze nalézt na stránkách WHO guide for field operations

Odběry vzorků z horních a zejména dolních dýchacích cest by měly být prováděny podle WHO interim guidance for clinical management of SARI, when nCoV infection is suspected s ohledem na zvýšené riziko infekcí vzdušných nákaz, zejména nového koronaviru.

V současné době není dostatek informací o nejvhodnějším načasování odběru. Podobně jako u jiných respiračních virových infekcí, je pravděpodobně, že respirační vzorky odebrané časně po začátku příznaků by mohly obsahovat vyšší koncentrace viru. Podle WHO (WHO interim guidance for clinical management of SARI, when nCoV infection is suspected), pokud je podezření na infekci SARS-CoV-2, by u hospitalizovaných pacientů měla být frekvence vyšetření nejméně každé 2 až 4 dny, dokud nejsou výsledky dvou po sobě jdoucích vyšetření (v odstupu nejméně 24 hodin) negativní.


Metodika pro laboratorní vyšetření

Specifické testy, které v současné době doporučuje WHO pro diagnostiku a potvrzení infekce SARS-CoV-2, jsou popsány na webových stránkách WHO a ECDC.

Doporučuje se, aby vzorky prvních pěti pozitivních případů a prvních 10 negativních případů, které splňují definici případu COVID-19 pro testování, byly odeslány k potvrzení do národní referenční laboratoře pro SARS-CoV-2 nebo v případě nedostatku národní kapacity do jedné ze specializovaných laboratoří, které nabízejí mezinárodní spolupráci (viz seznam laboratoří níže). Po čase mohou laboratoře testovat nezávisle SARS-CoV-2, ale v případě nejasných výsledků mohou využít služeb specializovaných laboratoří.

Jeden pozitivní test by měl být potvrzen druhým testem RT-PCR zaměřeným na jiný gen SARS-CoV-2. Jeden negativní test na SARS-CoV-2 (zejména, pokud jde o vzorek horních cest dýchacích) nebo pozitivní výsledek testu na jiný respirační patogen nevylučuje infekci SARS-CoV-2. Pokud existuje silné podezření na infekci SARS-CoV-2, měl by být testován další vzorek pomocí primárních a sekundárních testů RT-PCR.

ECDC podporuje včasné sdílení sekvenčních dat. Veřejná databáze sekvencí GISAID je otevřená pro nahrávání sekvencí SARS-CoV-2.


Laboratorní podpora (pro primární a / nebo pro konfirmační vyšetření) specializovanými laboratořemi pro koronaviry v EU

Každý pozitivní test může být zaslán k potvrzení do evropských specializovaných laboratoří pro koronaviry:

• German coronavirus diagnostic working group National Consultant Laboratory for Coronaviruses, Institute of Virology, Charité, and WHO Collaborating Centre for Emerging Infections and Biological Threats, Robert Koch Institute – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Germany

• Erasmus Medical Center, Department of Viroscience, Rotterdam, the Netherlands

• National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

• Respiratory Virus Unit, Public Health England, Colindale, United Kingdom

• Institute Pasteur Paris, France

• Institut für Virologie, Marburg, Germany

• Institute of Microbiology and Immunology, University of Ljubljana, Slovenia

• Public Health Agency of Sweden, Solna, Sweden

 

Zdroj: ECDC

 

 

Nahoru