Aktuality

24. března si připomínáme Světový den boje proti tuberkulóze

24. března 2024 | Autor: WHO

Svět si 24. března 2024 připomíná Světový den boje proti tuberkulóze (TBC). Kancelář WHO v České republice ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ), Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Fakultní Thomayerovou nemocnicí (FTN) spojují úsilí v boji proti této vysoce infekční nemoci a připojují se ke kampani proti TBC. Heslem letošní celosvětové kampaně je: „Ano, můžeme tuberkulózu vymýtit.“

Tuberkulóza zůstává významným globálním zdravotním problémem. Nárůst nově diagnostikovaných případů hlásí i Česko. Světová zdravotnická organizace podporuje opatření zaměřená na prevenci a dostupnost péče pro všechny pacienty postižené touto infekční nemocí.

„Ačkoliv Česká republika patří mezi státy s nejnižším výskytem TBC na světě, v boji proti tomuto onemocnění nesmíme polevovat. Jsem proto moc rád, že Ministerstvo zdravotnictví může spojit síly s partnery této kampaně. Děkuji jim za to. Věřím, že společně koordinovanými aktivitami můžeme tuberkulózu vymýtit,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vymýcení tuberkulózy

Vymýcení tuberkulózy vyžaduje spolupráci.  Dnes je možné tuberkulóze předejít i ji vyléčit.  Na Světový den boje proti tuberkulóze si připomínáme, že pouze společnými silami můžeme tuto závažnou chorobu překonat. Udržitelné strategické investice do diagnostiky, výzkumu, péče a zavádění preventivních opatření jsou účinné kroky k vymýcení TBC,“ uvedla Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO v Česku.

„Základním předpokladem pro postupné vymýcení tuberkulózy je zlepšení socioekonomického stavu obyvatel, jejich zdravotní gramotnosti a odpovědnosti. Tuberkulóze se totiž vždy daří více za dob hladomoru a válek a nejpostiženější jsou i v bohatých společenstvích lidé bez domova a lidé závislí na alkoholu a na drogách Další ohroženou skupinou jsou jedinci se sníženou imunitou, ať už vrozenou, nebo v důsledku imunosupresivní léčby. Úkolem nás lékařů a zdravotníků vůbec je časná diagnóza a efektivní kontrolovaná léčba tuberkulózy ruku v ruce s vyšetřením kontaktů těchto nemocných a preventivní léčbou u těch, kteří jsou ohrožení latentní tuberkulózou. Ve Fakultní Thomayerově nemocnici hospitalizujeme a léčíme nemocné s nejzávažnějšími formami tuberkulózy, často v kombinaci s přidruženými nemocemi, HIV pozitivitou, drogovými závislostmi a podvýživou, kteří vyžadují komplexní léčbu a někdy i operaci plic. Léčíme nejmodernějšími drahými léčebnými metodami i pacienty s tuberkulózou rezistentní na běžné léky a máme i specializované oddělení pro léčbu tuberkulózy u dětí,“ informovala přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.

V souladu s cíli vymýcení TBC alokovala WHO pro Česko zhruba 20 milionů korun na projekty zaměřené na diagnostiku, prevenci a léčbu pacientů s tuberkulózou. Tyto projekty zahrnují:

  • Modernizaci Národní referenční laboratoře pro mykobakterie (NRLM) – zefektivnění diagnostiky TBC: Investice do diagnostických kapacit mykobakterií, umožňující zavedení nových metod dle mezinárodních standardů jak pro fenotypové tak pro molekulární stanovení citlivosti TBC. Díky novým moderním přístrojům dojde celkově k zefektivnění pracovních procesů v NRLM.
  • Investice do diagnostických kapacit mykobakterií umožňující přesnější fenotypové (změny funkce genů) a molekulární stanovení citlivosti.
  • Navýšení testovacích kapacit NRLM: WHO finančně podpořila navýšení testovacích kapacit NRLM. Počet diagnostikovaných vzorků kontinuálně roste.
  • Investice do Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), oddělení TBC: Vzhledem k nárůstu případů TBC jsou investice směřovány na pořízení základního lékařského vybavení na diagnostiku, léčbu a péči o pacienty s TBC.
  • Nákup lůžek pro Fakultní Thomayerovu nemocni: Nákup speciálních lůžek umožňuje rozšířit kapacity specializovaného TBC oddělení.
  • Pořízení speciálního lékařského vybavení pro Fakultní Thomayerovu nemocnici: Pořízené sekvenátory, sterilizátory a mobilní rentgenové přístroje dále posilují diagnostické a léčebné schopnosti FTN.
  • Spolupráci WHO – ÚZIS: Kancelář WHO spolupracovala v roce 2024 s (ÚZIS) na vývoji nového modulu pro registr tuberkulózy.
  • Prevenci a systematický screening: V rámci iniciativy „Prevence a systematický screening (PASS)“ připravuje WHO technickou podporu a pomoc se zaváděním nového screeningového nástroje.

„Za veškeré aktivity WHO podporující zkvalitnění prevence a včasného odhalení tuberkulózy jsme velice rádi. Moderní diagnostické metody umožňují rozšíření vědecko-výzkumné činnosti, která je nedílnou součástí v pokroku při boji proti tuberkulóze. Stanovení citlivosti na antibiotika je totiž pro další léčbu pacienta stěžejní a poskytnuté vybavení od WHO nám umožňuje provádět metody, které jsme předtím dělat nemohli, což celý proces významně posouvá dál,“ říká ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

„Za naši Fakultní Thomayerovu nemocnici bych chtěl velice poděkovat zástupcům z WHO za podporu cílených projektů zaměřených na tolik důležitou prevenci a nezbytnou léčbu tuberkulózy, kterou se dlouhodobě zabýváme v rámci naší Plicní kliniky 1. LF UK a Pediatrické kliniky 1. LF UK. Tato nemoc je v poslední době bohužel na vzestupu a je nesmírně důležité, abychom byli rychle schopni s tímto závažným infekčním onemocněním účinně a efektivně bojovat. K tomu je důležité mít potřebné speciální vybavení, moderní diagnostické přístroje a další zařízení, která jsou nezbytná pro účinnou léčbu tuberkulózy dospělých a dětí,“ poděkoval doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel FTN.