Aktuality

Evropský imunizační týden a Světový týden očkování 2024

21. dubna 2024 | Autor: Tisková zpráva

Letošní Evropský týden očkování 2024, European Immunization Week 2024 (EIW), který probíhá od 21. do 27. dubna,  je tradiční součástí Světového týdne očkování 2024, World Immunization Week 2024, který se každoročně koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem tohoto týdne, zaměřeného na propagaci očkování, je zvýšit obecné povědomí o významu a důležitosti očkování v prevenci infekčních onemocnění zejména mezi rodiči a pečovateli, zdravotníky, politiky a rozhodovacími orgány a médii. Evropský region WHO ve spojení s dalšími aktivitami a Světovým týdnem očkování využije Evropský týden očkování 2024 ke zvýšení povědomí o významu očkování v každé fázi života.

Letošní týden očkování připadá na 50. výročí programu očkování (the Expanded Programme on Immunization, EPI), který za posledních pět desetiletí zaznamenal výrazné úspěchy v prevenci vážných onemocnění, kterým lze předcházet očkováním. Projekt EPI byl založen v roce 1974 a jeho cílem a náplní bylo rozšíření očkovacích programů do všech zemí světa a zpřístupnit do roku 1990 všem dětem na světě zejména očkování proti záškrtu, černému kašli, tetanu, poliomyelitidě, spalničkám a tuberkulóze.

Mnoho dospívajících, dospělých a osob v riziku stále není dostatečně informováno o nemocech, které ohrožují jejich zdraví, a o možnosti chránit se očkováním i v dospělosti. Nedílnou součástí programů očkování je snaha dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti všech věkových skupin tak, aby se předešlo případné epidemii preventabilních infekčních onemocnění nejen dnes, ale i v budoucnu.

Bohužel během pandemie covid-19 byl v mnoha zemích světa zaznamenán významný pokles proočkovanosti.  V souvislosti s tím je postupně zaznamenáván zvýšený výskyt infekcí, které jsou preventabilní očkováním, jako jsou například spalničky, černý kašel, zarděnky nebo záškrt. Přes dlouhodobě zavedený systém očkování a přeočkování se pokles proočkovanosti aktuálně týká i České republiky. Pokles proočkovanosti znamená nárůst počtu vnímavých jedinců a s tím spojené riziko šíření preventabilních infekcí v populaci.

Světový týden očkování podporuje základní poselství, že očkování každého dítěte je životně důležitou součástí v prevenci a ochraně života. Heslo letošní kampaně „Zabránit. Chránit. Očkovat.“ je tak poselstvím, které je určeno všem v celém evropském regionu WHO.