Nezařazené

Biocidní přípravky

03. ledna 2023 | Autor: Oddělení chemické bezpečnosti

Biocidní přípravek (= biocid) je jakákoliv látka nebo směs určená k hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů. „Škodlivým organismem“ je každý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka nebo jehož přítomnost je nežádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty, které užívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní živé organismy nebo na životní prostředí. Za škodlivý organismus mohou být považovány například viry, mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně, zelené řasy, hmyz (např. komáři, mouchy, mravenci) nebo i obratlovci jako jsou myši nebo potkani.

Biocidní účinek přípravku zajišťují tzv. účinné látky, což jsou chemické látky nebo mikroorganismy, které působí na škodlivé organismy nebo proti nim.

Mezi biocidní přípravky mimo jiné patří dezinfekční prostředky, konzervační prostředky, insekticidy a repelenty (s výjimkou těch, které se používají pro účely ochrany rostlin, které jsou regulovány nařízením (EU) č. 1107/2009). Tyto a mnohé a další hrají důležitou roli v každodenním životě.

V České republice (stejně jako v ostatních členských státech EU) lze biocidní přípravky používat nebo s nimi obchodovat, pouze pokud byly povoleny a účinné látky v nich obsažené musí být schváleny. Při povolování přípravků a schvalování účinných látek se postupuje dle Nařízení o biocidních přípravcích (BPRnařízení (EU) č. 528/2012). Existují však určité výjimky. Například účinné látky zahrnuté v programu přezkoumání a biocidní přípravky obsahující tyto účinné látky lze uvést na trh, zatímco se očekává konečné rozhodnutí ohledně jejich schválení. Takové biocidní přípravky mohou být dodávány na trh na území České republiky nebo používány, pokud byly oznámeny podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb. (zákon o biocidech).

Při povolování biocidních přípravků jsou vyhodnocovány jejich fyzikálně-chemických vlastnosti, účinnost, vliv na lidské zdraví, zdraví zvířat a vliv na životní prostředí. Hodnocením fyzikálně-chemických vlastností, účinnosti a vlivu na lidské zdraví je pověřeno Ministerstvem zdravotnictví (MZ) Oddělení chemické bezpečnosti Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Z hlediska ochrany životního prostředí je hodnocením pověřeno Ministerstvo životního prostředí a z hlediska ochrany zdraví zvířat Ministerstvo zemědělství.

Při hodnocení biocidních přípravků je třeba se řídit pokyny, které jsou dostupné na stránkách ECHA (Evropská agentura pro chemické látky).

Informace pro výrobce / dodavatele o uvedení biocidního přípravku na trh ČR jsou uvedeny na webu MZ.

 

Kontakt Oddělení chemické bezpečnosti SZÚ: Máte-li dotazy, které se týkají hodnocení biocidních přípravků a účinných látek, můžete nám napsat na e-mail: biocidy@szu.cz