Nezařazené

Podpora zdraví na pracovišti

09. listopadu 2022 | Autor: Státní zdravotní ústav

Podpora zdraví je souhrn aktivit a opatření, která směřují nejen k předcházení nemocem, ale i ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivce i celé komunity. Využívá poznatků z epidemiologických studií, které prokázaly podíl faktorů způsobu života a práce i některých návyků a chování na vzniku a vývoji chronických onemocnění. Základním rysem podpory zdraví je podpora přímé účasti jednotlivce na uchování nebo zlepšení vlastního zdraví prostřednictvím pochopení významu změny postojů a dobrovolné změny chování a životního stylu, tzn. převzetí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví . V praxi to znamená například boj s kouřením, zvyšování pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, očkování a podobně.

Podpora zdraví na pracovišti je strategie doplňující péči o zdraví zaměstnanců. Zavádění a uskutečňování těchto aktivit není povinné, přesto již mnoho zaměstnavatelů uznává význam podpory zdraví zaměstnanců, která může po určité době přinést snížení krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, zlepšení spokojenosti a zdraví zaměstnanců vedoucí ke zvýšení produktivity práce, zlepšení pověsti a atraktivity podniku a další výhody. Jejich význam bude ještě narůstat s předpokládaným stárnutím populace a tedy i pracovní síly a s plánovaným přímým hrazením nemocenských dávek zaměstnavatelem. Podporou zdraví na pracovišti rozumíme souhrn organizačních, vzdělávacích, motivačních a technických aktivit a programů zaměřených tak, aby podporovaly zdravý životní styl a vedly zaměstnance a jejich rodinné příslušníky k ozdravění vlastního životního stylu. Prakticky se může jednat například o zavádění nekuřáckých programů, osvětové dny zdraví, zvyšování pohybové aktivity, prevenci traumatického poškození z práce, programy na zvládání stresu, prevenci a kontrolu obezity, ozdravění výživy, prevenci nádorových, kardiovaskulárních a akutních respiračních onemocnění a podobně.

V souladu s dokumentem Zdraví 21 (dílčí úkol 13.6.) jsou na Centru pracovního lékařství řešeny úkoly týkající se programů podpory zdraví na pracovišti. Naším cílem je rozvíjet a podporovat existující a nově vznikající iniciativy v této oblasti.

Od 1.1.2006 funguje naše pracoviště jako Národní kontaktní centrum (National contact office) Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti (ENWHP) a podílí se na organizaci Národní sítě podpory zdraví na pracovišti ČR.

Kontaktní osoby:

MUDr. Vladimíra Lipšová, – tel. 267082415 vladimira.lipsova@szu.cz
Ing. Jana Zónová, tel. 267082731 jana.zonova@szu.cz
Jarmila Kubínová – tel. 267 082 415 jarmila.kubinova@szu.cz