Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Monitorování mobilní rezistence ke kolistinu

Od ledna 2018 probíhá v Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL pro ATB) ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou (VFU) Brno studie zabývající se detekcí genů mcr u kmenů rezistentních ke kolistinu.

mcr jsou determinanty kolistinové rezistence nesené na plazmidech, jejichž šíření představuje závažné epidemiologické riziko pro pacienty nemocničních zařízení. Geny mcr kódují fosfoetanolamin transferázu, která je zodpovědná za přidání fosfoetanolaminu na lipid A vnější membrány gramnegativních bakterií. Dochází tak ke snížení záporného náboje, což znemožňuje navázání pozitivně nabitého kolistinu.

Ačkoliv byl tento nový mechanismus rezistence, který ohrožuje veřejné zdraví, popsán až v roce 2016, bylo zjištěno již několik variant těchto genů. Podle dostupných studií je zatím nejvíce rozšířený gen mcr-1, který je prokazován u klinických izolátů po celém světě. Současné studie zároveň ukazují na možný zdroj plazmidy kódované rezistence u zvířat chovaných pro potravinové účely z důvodu zvýšeného výskytu mcr u veterinárních izolátů a vysoké spotřeba kolistinu ve veterinárním sektoru v některých státech.

Infekce způsobené multirezistentními bakteriemi, které získaly mcr gen vyžadují složitou léčbu a mohou být příčinou vyšší mortality. Je doporučeno rutinně testovat rezistenci ke kolistinu a následně přítomnost mcr genů u všech pacientů infikovaných, či kolonizovaných enterobakteriemi rezistentními ke karbapenemům. V případě, že byl u pacientů prokázán kmen (enterobakterie) nesoucí gen mcr (a to bez ohledu na další mechanizmy rezistence k ostatním antibiotikům) je doporučena jejich kontaktní izolace. U pacientů, kteří jsou infikováni karbapenemáza pozitivními, nebo jinými multirezistentními enterobakteriemi a přišli do kontaktu s mcr pozitivními pacienty, nebo byli ošetřováni stejným nemocničním personálem, je zapotřebí provádět screening kolistinové rezistence.

V NRL pro ATB jsou na přítomnost genů mcr vyšetřovány gramnegativní bakterie patřící do řádu Enterobacterales (s výjimkou přirozeně rezistentních) a gramnegativní nefermentující bakterie patřící do rodu Pseudomonas a Acinetobacter. Epidemiologicky závažné geny mcr jsou detekovány metodou multiplex PCR. Detailní typizace pozitivních kmenů metodou celogenomového sekvenování následně probíhá v laboratořích VFU Brno.

Kmeny rezistentní ke kolistinu (bez ohledu na druh klinického materiálu) by měly mikrobiologické laboratoře zaslat do NRL pro ATB pro nezbytnou konfirmaci rezistence ke kolistinu a průkaz přítomnosti mcr genů. Konfirmační metoda je pro spolupracující laboratoře prováděna zdarma a není účtována pojišťovnám. Monitorování mechanismů rezistence ke kolistinu slouží k mapování rozšíření mcr genů u klinických izolátů v České republice, je také i předmětem tvz. genomové surveillance karbapenem a/nebo kolistin rezistentních enterobakterií organizované Evropským centrem pro kontrolu a prevenci infekcí (ECDC) ve spolupráci s European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net) a European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network (EURGen-Net).

Publikace k problematice rezistence v České republice:

 

Ostatní publikace:

  • Poirel L., Jayol A., Nordmann P.: Polymyxins: : Antibacterial Activity, Susceptibility Testing, and Resistance Mechanisms Encoded by Plasmids or Chromosomes. Clin Microbiol Rev (2017); 30: 557–596.
  • Liu Y-Y., et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study. Lancet Infect Dis (2016); 16: 161–168.
  • European Centre for Disease Prevention and Control. Plasmid-mediated colistin resistance in Enterobacteriaceae –  [13 June 2016], Stockholm (2016).
  • Lepelletier D., et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1) among Enterobacteriaceae strains: Laboratory detection of resistance and measures to control its dissemination. Med Maladies Infect (2018); 48: 250–255.
  • Rebelo A. R., et al. Multiplex PCR for detection of plasmid-mediated colistin resistance determinants, mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4 and mcr-5 for surveillance purposes. Eurosurveillance (2018); 23(6): 17-00672.
  • Wang X. et al. Emergence of a novel mobile colistin resistance gene, mcr-8, in NDM-producing Klebsiella pneumoniae. Emerg Microbes Infect. (2018); 7: 122.
  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Věstník č. 8/2012. (2012). Dostupné z: http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2012_6865_2510_11.html.