Národní referenční laboratoř pro antibiotika

Monitorování výskytu karbapenemáz

Dle metodického pokynu MZ vydaného ve Věstníku MZ ČR číslo 8 2012 (vydáno 9.10. 2012), zasílají mikrobiologické laboratoře suspektní izoláty CPE (karbapenemázu produkující Enterobacterales) do NRL pro antibiotika ke konfirmaci produkce karbapenemáz. Konfirmační i typizační vyšetření jsou pro spolupracující laboratoře prováděna zdarma a nejsou ani účtovány pojišťovnám.
Charakterizace CPE je prováděna ve spolupráci s Biomedicinskym centrem LF UK Plzeň.
Laboratoře mají možnost zaslat on-line průvodku, kterou lze vyplnit na stránce s žádostí o vyšetření. Uživatelé ze spolupracujících laboratoří si mohou po přihlášení (na výše uvedené stránce, přihlašovací údaje jsou stejné jako do EARS-Net web aplikace) zobrazit přehled jimi zaslaných kmenů spolu s výsledky a závěrem vyšetření.

 

  1. https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-8-2012/
  2. Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií