Spolupráce s ECDC

Výzva k přihlášení do výběrového řízení na Referenční laboratoře EU (EURL) v oblasti veřejného zdraví pro patogeny přenášené potravinami a vodou

Dne 30. dubna 2024 zveřejnila Evropská komise tři nové výzvy k předkládání žádostí na Referenční laboratoře Evropské Unie (EURL) v oblasti veřejného zdraví v následujících oborech:

 • Bakterie přenášené potravinami a vodou
 • Helminti a prvoci přenášení potravinami, vodou a vektory
 • Viry přenášené potravinami a vodou

Zájemci z řad laboratoří veřejného zdraví v členských státech EU a zemích EHP mohou své žádosti předkládat nejpozději do středy 14. srpna 2024 do 12:00 hodin středoevropského letního času.

Podrobné informace o těchto výzvách, pokyny a formuláře k podání žádosti naleznete na stránce Evropské komise věnované výzvám: https://health.ec.europa.eu/consultations/eu-reference-laboratories-public-health-2024-calls-applications_en

Součástí přihlášky do výběrového řízení je mj. potvrzení o vhodnosti a splnění základních kritérií, tzv. „Endorsement“, které vydá kompetentní instituce na národní úrovni. V České republice bude toto potvrzení vydávat Státní zdravotní ústav, který je v roli příslušného koordinujícího subjektu za Českou republiku (tzv. Coordinating Competent Body) ve vztahu k ECDC.

Žádáme pracoviště, která se budou hlásit do výběrového řízení na EURL, aby o svém zájmu přihlásit se informovali do 22. července 2024 Státní zdravotní ústav s uvedením, zda se účastní samostatně, nebo jako součást konsorcia a poslali žádost o „Endorsement“ na ECDC_NIPH@szu.czzdravust@szu.cz

Vlastní přihlášku do výběrového řízení se všemi potřebnými dokumenty odešlou zájemci nejpozději do 14. srpna 2024 do 12:00 hodin CET přesně podle instrukcí požadovaných pro toto výběrové řízení uvedených na odkazu: https://health.ec.europa.eu/consultations/eu-reference-laboratories-public-health-2024-calls-applications_en

Do výběrového řízení na EURL se mohou hlásit laboratoře, které jsou zapojeny do systému veřejného zdraví, například Národní referenční laboratoře ve zmíněných odborných oblastech. Je potřeba splnit všechna kritéria výběrového řízení a formální požadavky. Přihlásit se mohou jednotlivá pracoviště buď samostatně, nebo jako součást mezinárodního konsorcia.

Pro laboratoře, které mají zájem, bude uspořádán webinář dne 15. května 2024. Další informace o webináři budou následovat na stránce: https://health.ec.europa.eu/consultations/eu-reference-laboratories-public-health-2024-calls-applications_en

Informace o EURL jsou rovněž na webu ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/call-eu-reference-laboratories-public-health-fields-food-and-waterborne-pathogens

 

Legislativními podklady pro zřízení EURL jsou:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2371 ze dne 23. listopadu 2022 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU,
  • Článek 15 – Referenční laboratoře EU
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2370 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
  • Článek 5 – Provoz specializovaných sítí dozoru a činnost v sítích
  • Článek 11 – Podpora mezinárodní připravenosti a reakce v terénu

 

Co bude zajišťovat EURL?

EURL budou poskytovat podporu národním referenčním laboratořím za účelem podpory osvědčených postupů a sladění ze strany členských států na dobrovolném základě v oblasti diagnostiky, testovacích metod, používání některých testů pro jednotný dozor, oznamování a hlášení nákaz ze strany členských států.

EURL budou odpovídat za koordinaci sítě národních referenčních laboratoří, zejména v těchto oblastech: referenční diagnostika, včetně zkušebních protokolů; zdroje referenčních materiálů; externí hodnocení kvality; vědecké poradenství a technická pomoc; spolupráce a výzkum; monitorování, varovná hlášení a podpora při reakci na epidemie a ohniska nákaz, včetně nových přenosných nemocí a patogenních bakterií a virů; školení a odborná příprava, koordinace a komunikace.

Tuto síť EURL provozuje a koordinuje ECDC ve spolupráci s referenčními laboratořemi WHO. Řídicí struktura této sítě zahrnuje spolupráci a koordinaci se stávajícími národními a regionálními referenčními laboratořemi a odbornými sítěmi.

Určení EURL na základě veřejného výběrového řízení, jsou časově omezená na minimální dobu čtyř let a budou pravidelně přezkoumávána.

 

EURL musí splňovat následující obecné požadavky:

 1. a) musí být nestranné a nesmí se nacházet v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, která by mohla přímo nebo nepřímo ovlivnit nestrannost jejich profesního jednání při plnění jejich povinností jakožto referenčních laboratoří EU;
 2. b) musí mít adekvátně kvalifikované pracovníky, kteří mají odpovídající odbornou přípravu v oblasti své působnosti, nebo k ní mají smluvní přístup;
 3. c) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít přístup;
 4. d) zajišťují, aby jejich pracovníci a všichni smluvní pracovníci měli dobrou znalost mezinárodních norem a postupů a aby byl při jejich práci zohledňován nejnovější vývoj ve výzkumu na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni;
 5. e) musí mít potřebné vybavení pro provádění úkolů v mimořádných situacích nebo k němu mít přístup;
 6. f) je-li to relevantní, musí být vybaveny tak, aby splňovaly příslušné normy biologické bezpečnosti. Kromě požadavků stanovených v prvním pododstavci tohoto odstavce musí být referenční laboratoře EU rovněž akreditovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

 

Státní zdravotní ústav, příslušný koordinující subjekt pro spolupráci s ECDC