Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Materiály hraček

Rozsah činností vychází z Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky, Příloha č. 2, oddíl III Chemické vlastnosti.


 

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Sosnovcová, telefon 267 082 432, e-mail: jitka.sosnovcova@szu.cz

Ing. Lenka Votavová, telefon: 267 082 337 (389), e-mail: lenka.votavova@szu.cz.

 

Nabídka služeb

  • stanovení obsahu di(2-etylhexyl)ftalátu, dibutylftalátu, benzylbutylftalátu, diisononylftalátu, di-n-oktylftalátu a diisodecylftalátu v materiálech hraček dle požadavků přílohy XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 552/2009
  • stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)  u pryžových nebo plastových součásti hraček, včetně hraček pro pohybovou aktivitu  a předmětů pro péči o děti, které za běžných nebo běžně předvídatelných podmínek použití přicházejí do přímého a dlouhodobého nebo opakovaného krátkodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou dle požadavků Nařízení Komise (EU) č. 1272/2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
  • stanovení akrylamidu, bisfenolu A, formaldehydu, fenolu, styrenu, primárních aromatických aminů, a rozpouštědel v rozsahu požadavků EN 71-9
  • stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek v hračkách určených pro děti mladší 36 měsíců, jiných hračkách, určených ke vkládání do úst a předmětů pro péči o děti
  • stanovení kadmia (Cd) v plastových materiálech hraček dle požadavků přílohy XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 552/2009