Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Materiály výrobků určených pro děti ve věku do tří let

Rozsah činností vychází z § 25 a 26 zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen Zákon) o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů.


Nabídka služeb

  • kompletní analýzy všech typů materiálů (plastů, elastomerů, textilií a netkaných textilií, nemetalických povrchových úprav, přírodních usní a kožešin), použitých pro výrobky pro děti ve věku do tří let dle požadavků legislativy
  • odborné posudky s interpretací výsledků analýz i odborné posudky zpracované na základě relevantní předložené dokumentace, plnohodnotně využitelné jako podklady pro vydání písemného prohlášení dle § 26 Zákona, odstavec d
  • oficiální osvědčení o souladu výrobku s legislativou, v českém nebo v anglickém jazyce
  • fotodokumentace hodnocených výrobků  jako součást protokolů a odborných posudků
  • specializované analýzy výrobků určených pro děti ve věku do tří let, sloužící jako podklad k hodnocení zdravotního rizika
  • odborná konzultace problematiky v této oblasti

 

Informace poskytuje:

Ing. Jitka Sosnovcová, telefon 267 082 432, e-mail: jitka.sosnovcova@szu.cz

Ing. Lenka Votavová, telefon: 267 082 337 (389), e-mail: lenka.votavova@szu.cz

 

Legislativa

Zákon vymezuje povinnosti výrobcům, dovozcům a osobám uvádějícím výrobky pro děti ve věku do 3 let do oběhu. Povinností výrobce (dovozce) je zajistit, aby výrobky pro děti ve věku do 3 let splňovaly hygienické požadavky prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky MZ ČR č. 84/2001 Sb.o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhlášky MZ ČR č. 521/2005 Sb., tj. aby :

– nezpůsobily poškození zdraví,

– vyhovovaly složením a vlastnostmi požadavkům uvedeným ve vyhlášce,

– byly s ohledem na své použití značeny a vybaveny písemným prohlášením v rozsahu stanoveném vyhláškou