Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Stavební výrobky – stanovení emisí

Rozsah činností vychází ze Zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění následujících předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., ve znění následujících předpisů a ze Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění následujících předpisů.


Kontaktní osoba:

Ing. Karel Vrbík, telefon: 267 082 554, e-mail: karel.vrbik@szu.cz

Ing. Markéta Lambertová: 267 082 551, e-mail: marketa.lambertova@szu.cz

 

Nabídka služeb

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí podle:

1. norem ČSN EN ISO 16000-9 a ČSN EN 16516 třídenní ekvilibraci vzorků ve zkušební komoře a následně jednorázový odběr vzorků emisí na trubičky s příslušnými typy sorbentů.

2. modifikované normy ISO 16000‑6 analýzu sorpčních trubiček pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) v rozsahu benzen, toluen, suma xylenů, styren, ethylbenzen, trichlorethylen, tetrachlorethylen – tj. látek limitovaných Vyhláškou č. 6/2003 Sb.

3. normy ISO 16000‑3 analýzu DNPH sorpčních trubiček určených pro stanovení emisí látek s karbonylovou skupinou (ketony a aldehydy vč. formaldehydu

Dále nabízí posouzení změřených emisí ze stavebních výrobků podle příslušných legislativních požadavků platných v ČR (Vyhláška č. 6/2003 Sb.), vystavení zkušebních a odběrových protokolů dle požadavků příslušných norem, a dále expertizního posudku a osvědčení.

Důležité poznámky

Pro stanovení formaldehydu a dalších látek s karbonylovou skupinou se používají klimatické parametry (teplota, relativní vlhkost a počet výměn vzduchu), které odpovídají stanovení emisí VOC, tedy v souladu s normami ČSN EN ISO 16000-9, ČSN EN 16516. Postup stanovení emisí formaldehydu z dřevotřískových desek dle ČSN EN 717-1 není schopna naše laboratoř z technických důvodů přesně realizovat.

Podle výše citovaných norem se má provádět vedle krátkodobého (3denní) též dlouhodobé sledování emisí, tj. ještě po 28denní ekvilibraci. Dle dostupných literárních pramenů dochází ale k výraznému poklesu emisí s časem, a proto považujeme tento požadavek s ohledem na stejně odlišný systém hodnocení emisí v ČR (Vyhláška č. 6/2003 Sb.) např. oproti německému požadavku (AgBB), za bezpředmětný.

Prodloužení posudku a vystavení nového osvědčení na základě ujištění zákazníka o nezměněných surovinách, technologii výroby a parametrech stavebního výrobku je možné pouze jednou, a to o 2 roky.

 

Legislativní poznámky

V současné době platí pro stavební výrobky označované symbolem CE v ČR přímo aplikované Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, jímž se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen nařízení CPR) a které se týká výrobků, pro které byly taktéž vydány harmonizované normy v rámci EU.

Pro ostatní stavební výrobky bez CE označení platí v EU národní požadavky, v ČR dané Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Ani jeden ze jmenovaných dokumentů neklade přímo použitelné požadavky na úroveň emisí ze stavebních výrobků. V ČR se doposud běžně používá orientační porovnání naměřených hodnot emisí s limitními ukazateli danými Vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Pro oblast emisí ze stavebních výrobků připravuje EU řadu let směrnici, která by měla obsahovat rozsáhlý seznam látek a systém hodnocení jejich koncentrací. Tato směrnice však nebyla z různých důvodů doposud vydána.