Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků

Výrobky a materiály určené pro styk s potravinami

Rozsah činností vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů, a § 25 a 26 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů.


Informace poskytuje:

Ing. Jitka Sosnovcová, telefon: 267 082 432, e-mail: jitka.sosnovcova@szu.cz

Ing. Lenka Votavová, telefon: 267 082 337 (389), e-mail: lenka.votavova@szu.cz

Nabídka služeb

  • kompletní analýzy včetně senzorických zkoušek všech typů materiálů (plastu, keramiky, papíru, pryže, kovových materiálů, nemetalických a metalických povrchových úprav, korku, celofánu), přicházejících do přímého i nepřímého kontaktu s potravinami dle požadavků aktuální legislativy. Výsledky zkoušek jsou plnohodnotně využitelné jako podklady pro vydání Prohlášení o shodě dle Článku 16 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů  a Prohlášení o shodě dle Přílohy IV Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ve znění následujících předpisů
  • odborné posudky s interpretací výsledků analýz i odborné posudky zpracované na základě relevantní předložené dokumentace, formou a rozsahem odpovídající Prohlášení o shodě
  • vystavení oficiálního osvědčení o souladu výrobku s legislativou, v českém, anglickém nebo v německém jazyce,
  • fotodokumentace hodnocených výrobků  jako součást protokolů a odborných posudků
  • specializované analýzy materiálů přicházejících do přímého a nepřímého kontaktu s potravinami, sloužící jako podklad k hodnocení zdravotního rizika
  • odborná konzultace problematiky v této oblasti

Legislativa

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, v platném znění – rámcová legislativa, která stanovuje základní požadavky na všechny typy materiálů:

– materiály musí být bezpečné,

– nesmí přenášet své složky do potravin v množstvích, která by mohla být nebezpečná pro zdraví,

– nesmí měnit složení potravin,

– nesmí ovlivňovat (zhoršovat) organoleptické vlastnosti potravin (chuť a pach).

Nařízení Komise (ES) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění

Nařízení Komise (EU) č. 321/2011

Nařízení Komise (EU) č. 1282/2011

Nařízení Komise (EU) č. 1183/2012

Nařízení Komise (EU) č. 202/2014

Nařízení Komise (EU) č. 865/2014

Nařízení Komise (EU) č. 2015/174

Nařízení Komise (EU) č. 2016/1416

Nařízení Komise (EU) č. 2017/752

Nařízení Komise (EU) č. 2018/79

Nařízení Komise (EU) č. 2018/213

Nařízení Komise (EU) č. 2018/831

Nařízení Komise (EU) č. 2019/37

Nařízení Komise (EU) č. 2019/988

Nařízení Komise (EU) č. 2019/1338

Nařízení Komise (EU) č. 2020/1245

 

Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005kterým se omezuje použití určitých epoxiderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15. září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č. 282/2008

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění následujících předpisůo ochraně veřejného zdraví, § 25 Vymezení předmětů běžného užívání a § 26 Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání

Vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění následujících předpisů stanovuje požadavky pro přímý i nepřímý styk s potravinami pro tyto materiály: keramika, sklo, pryže, kovy a slitiny, papír a karton, potiskové barvy, regenerovaná celulóza, silikony, korek, textil, laky a povrchové úpravy, vosky, dřevo.

Stránka aktualizována dne: