Projekty

Podpora zdraví v rodinách

 

  Podpora zdraví v rodinách – č. reg. CZ.03.02.02/00/22_005/0000723   

 

 

Projekt vychází z identifikované potřeby intervence do podpory zdraví a prevence nemocí, v nichž ČR obecně vykazuje z hlediska dlouhodobých statistik a trendů v oblasti zdraví trvale nepříznivý stav. Podstatně horší je situace u osob sociálně vyloučených nebo u osob sociálním vyloučením ohrožených. Přestože se nelze opřít o údaje z pravidelných statistik nemocnosti a úmrtnosti, které nezohledňují sociální determinanty jako je příjem, etnicita, vzdělání nebo zaměstnání, lze zdravotní stav obyvatel ve vyloučených lokalitách a populačních skupin ohrožených chudobou popsat pomocí výsledků studií u prováděných u nás, ale i jinde v Evropě. Tyto výsledky prokazují, že zdravotní stav významně závisí na sociálních a ekonomických determinantách zdraví: chudí mají kratší střední délku života, horší subjektivní zdraví, více úrazů a horší životní styl ve všech jeho hlavních složkách, které se zdravím souvisejí: výživa, pohybová aktivita a kuřáctví aj.

V České republice žilo k 31. 12. 2019 celkem 1 999 465 dětí (osob mladších 18 let), což představuje 18,70 % populace. Ve stejném roce evidovaly orgány sociálně-právní ochrany dětí celkem 167 053 případů ohrožených dětí. Pomoc ohroženému dítěti je nejen základní povinností každé vyspělé a civilizované společnosti, ale i racionální investicí do budoucnosti. Naplnění práv dětí definovaných Úmluvou o právech dítěte se vztahuje ke všem dětem bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházejí.

Předmětem projektu je podpora zdravotní gramotnosti a tím snižování nerovností v přístupu ke zdraví u vulnerabilních skupin populace ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

Cílem projektu je vytvořit intervenční interaktivní programy na podporu zdraví pro předškolní děti a mladší školní věk, inovovat intervenční interaktivní programy pro starší školní věk a mladistvé a vytvořit intervenční interaktivní programy pro rodiče a realizovat je se všemi výše uvedenými skupinami. Vytvořením těchto programů a jejich realizací je zvyšována zdravotní gramotnost a tím snižovány nerovnosti v přístupu ke zdraví u vulnerabilních skupin populace ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Soubor motivačních programů a metodik ke snižování rizik životního stylu poskytne pro cílovou skupinu prostředí k formování vhodných návyků ve prospěch zdraví a odborný základ pro vzdělání možných dodavatelů služeb i realizaci v terénu. Projekt bude rozvíjet 10 klíčových oblastí rizikových faktorů životního stylu (pohyb, výživa, prevence inf. nemocí, reprodukční zdraví aj.).

V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách (POZDRAV) je plánováno využití vybudované infrastruktury terénních pracovišť v rámci EPOZ projektu“ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, OPZ ESF, realizovaného v letech 2018-2022“., tj. 14 Regionálních center podpory zdraví a jejich koordinačních pracovníků. Bude připraveno a realizováno 70 preventivních interaktivních programů podpory zdraví a adaptováno pro 3 věkové kategorie, a to předškolní děti (3 – 6), mladší školní věk (7-11) a starší školní věk (12-15) a 5 programů pouze pro rodiče s využitím zdravotně výchovných pomůcek, modelů, přístrojů a zdravotnického materiálu. V rámci této infrastruktury budou realizovány skupinové intervence zaměřené na podporu pohybové aktivity, Dny zdraví, Kurzy zdravého životního stylu a další aktivity (webináře, soutěže, jako doplňková aktivita individuální intervence). V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách bude pokračovat spolupráce s klíčovými partnery, která byla započata v rámci projektu EPOZ.

Projekt by měl přispět ke snižování nerovností ve zdraví a naplňovat tak jeden z cílů evropské strategie WHO Zdraví 2020, národní strategie Zdraví 2030 a příslušných akčních plánů na podporu zdraví a prevence nemocí.