Projekty

UNITED4Surveillance

Projekt UNITED4Surveillance - Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance

 

 

 

 

Projektové číslo: 101102070

Název projektu: : Budování unijních a národních kapacit pro integrovanou surveillance

Zkratka projektu: UNITED4Surveillance

 

 

Výzva: EU4H-2021-JA3-IBA

Téma: EU4H-2021-JA-13

Typ akce: EU4H-PJG

Začátek projektu: 01/01/2023

Konec projektu: 31/12/2025

Trvání: 36 měsíců

Financování: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HADEA)

Příjemce: Státní zdravotní ústav

Partneři/spoluřešitelé: žádní

Cíle projektu

UNITED4Surveillance je projekt EU4Health s více než 40 partnery z celé Evropy. Společná akce („Joint Action“) začala v lednu 2023 a potrvá do 31. prosince 2025. Koordinátorem projektu je The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) v Nizozemsku.

Konsorcium UNITED4Surveillance zastupuje 25 zemí (a 41 institucí) v Evropě a shromažďuje odborné znalosti v oblasti veřejného zdraví, (klinické) mikrobiologie, epidemiologie a datové vědy. Jeho úsilí zasahuje do oblastí veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí, čímž vytváří silnou síť integrované surveillance pro prevenci a kontrolu infekčních chorob. 

Globální krize způsobená epidemií covid-19 odhalila naléhavou potřebu zlepšit připravenost veřejného zdraví a reakci na pandemii na evropské úrovni. UNITED4Surveillance přispěje k implementaci nového rámce zdravotní bezpečnosti podle nařízení EU o závažných přeshraničních zdravotních hrozbách (2022/2371). Tato společná akce rovněž podpoří provádění dlouhodobého strategického rámce pro Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v letech 2022–2025. Důraz bude kladen na integraci stávajících a nových zdrojů údajů pro komplexnější sledování, prevenci a kontrolu infekčních chorob v EU/EHP. UNITED4Surveillance tak přispěje k budování kapacit surveillance v Evropě i mimo ni a bude pracovat na zlepšení globální zdravotní bezpečnosti.

Cílem je podporovat integraci systémů surveillance na úrovni EU podporou zlepšování národních surveillance systémů. Toho bude dosaženo definováním pokynů pro integraci různých zdrojů elektronických zdravotních údajů a digitálních registrů/databází.

UNITED4Surveillance navrhne plán implementace integrované surveillance na úrovni evropského členského státu a Unie, který bude:

1) analyzovat mezery a potřeby

2) integrovat národní a mezinárodní politiky

3) identifikovat vhodné přístupy a provádět pilotní projekty

4) sdílet osvědčené postupy a

5) sdílet zkušenosti a znalosti prostřednictvím budování kapacit.

 

Oficiální web projektu: https://united4surveillance.eu/

 Web koordinátora projektu: https://www.rivm.nl/en/international-projects/united4surveillance

 

Projekt se skládá ze 7 pracovních balíčků:

 

WP1 Coordination
Koordinaci projektu zajišťuje National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Nizozemsko.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Barbora Macková, MUDr. Monika Liptáková

 

WP2 Outbreak detection – řešení epidemií
Vedoucím balíčku je Robert Koch Institute (RKI), Německo a Statens Serum Institut (SSI), Dánsko.
Hlavním cílem WP2 je podpora připravenosti na epidemie, hlášení v reálném čase a zkvalitnění laboratorních hlásících systémů včetně jejich propojení s dalšími systémy ve veřejném zdravotnictví. Mělo by také dojít k posílení kapacit členských států při provozování automatických varovných systémů, neboť včasná detekce epidemií infekčních nemocí může redukovat další šíření nemoci.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.; MUDr. Michaela Špačková, Ph.D.; RNDr. Marek Malý, CSc.

 

WP3 Hospital surveillance – surveillance závažných infekčních nemocí vedoucích k hospitalizaci
Vedoucím balíčku je Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finsko.
Cílem WP3 je vybudovat základ pro včasné, srovnatelné a reprezentativní sledování závažných infekcí vedoucích k hospitalizaci v každém členském státě. Projekt WP3 je rozdělen na dva úkoly, jeden se týká vytvoření/zlepšení sentinelové surveillance a druhý počítá s využitím registrů včetně začlenění klinických/mikrobiologických dat v rámci surveillance.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Lucie Bareková, Ph.D.; MUDr. Dana Hedlová, Ph.D.; RNDr. Marek Malý, CSc.

 

WP4 One Health – propojení humánní, veterinární a environmentální oblasti veřejného zdraví

Vedoucím balíčku je National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Nizozemsko a Norwegian Institute of Public Health (FHI), Norsko.
Úzké interakce mezi lidmi, zvířaty a životním prostředím představují riziko vzniku nových infekčních nemocí. Proto je důležité monitorovat situaci v rámci One Health surveillance a v případě potřeby (např. zjištění nových závažných patogenů nebo u epidemií existujících zoonóz) včas zareagovat na hrozby v oblasti veřejného zdraví.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Michaela Špačková, Ph.D.

 

WP5 Evaluation – hodnocení projektu
Vedoucím balíčku je Croatian Institute of Public Health (CIPH), Chorvatsko.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Barbora Macková, MUDr. Monika Liptáková

 

WP6 Dissemination – sdílení informací, komunikace
Vedoucím balíčku je National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Nizozemsko a „The National Public Health Centre under the Ministry of Health“ (NVSC) Litva.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Barbora Macková, MUDr. Monika Liptáková

 

WP7 Sustainability – udržitelnost projektu
Vedoucím balíčku je National Public Health Centre under the Ministry of Health (NVSC), Litva.
Účastníci za SZÚ: MUDr. Barbora Macková, MUDr. Monika Liptáková

 

Pro projekt jsou klíčovými balíčky WP2 – WP4.
Vzhledem k tomu, že zástupci České republiky (ČR) nejsou aktivním („pilotujícím“) partnerem žádného z uvedených pracovních balíčků, ale zúčastňují se v roli „listener – posluchač“, účast na online jednáních a fyzická účast na workshopech je žádoucí, účast na dotazníkových průzkumech a jiných nezbytných aktivitách je povinná.
Výsledky a zkušenosti z projektu jsou sdíleny mezi členskými státy, aby se mohly vzájemně vzdělávat.

Míra zapojení ČR: reaktivní příspěvek k úkolům (poskytnout vstupní data/informace, pokud jsou k dispozici)
Role ČR: sdílení & příjem

 

Koordinátorka projektu:

MUDr. Monika Liptáková
tel:  00420 267 082 438
email: monika.liptakova@szu.cz


Prezentace k projektu UNITED4Surveillance v České republice:

Prezentace z Mezikrajského semináře epidemiologů 15. 5. 2024
Prezentace z meziresortního jednání pro zoonózy 30. 11. 2023
Mezikrajský seminář epidemiologů


Poděkování:

„Financováno Evropskou unií. Názory a postoje vyjádřené však představují pouze názory autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast (European Health and Digital Executive Agency). Ani Evropská unie, ani Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (European Health and Digital Executive Agency) za ně nemohou nést odpovědnost.“