Publikace

JACARDI – Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes

Projektové číslo:        101126953

Název projektu:         Společná akce v oblasti zvyšování povědomí prevence a zdravotní gramotnosti u kardiovaskulárních nemocí a onemocnění typu diabetes (obzvláště nově diagnostikovaných typů – MODY a LADA)

Zkratka projektu:      JACARDI

Výzva:             EU4H – 2022 – JA – IBA                      

Téma:             EU4H – 2022 – JA – 03

Typ akce:        EU4H – PJG

Začátek projektu:      01/11/2023

Konec projektu:         31/10/2027

Trvání:            48 Měsíců

Financování:  Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA)

Příjemce:        Státní zdravotní ústav (NIPH)

Partneři/spoluřešitelé:         žádní

Cíle projektu

JACARDI bude testovat a nabízet možná řešení pro situace, které nastanou během celé cesty pacienta zdravotním systémem. Ty budou zahrnovat prevenci, včasnou detekci onemocnění, léčbu, samotnou zdravotní péči i pečování o sebe sama za účelem dosažení následujících cílů:

  1. Zlepšení zdravotní gramotnosti a zvýšení povědomí o kardiovaskulárních onemocnění a diabetu v celé populaci.
  2. Implementace účinných opatření v rámci primární prevence, screening a vylepšené způsoby zdravotní péče u kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky u vysoce rizikových skupin.
  3. Posílit podporu pacientů, kteří zvládnou pečovat o sebe sama a usnadnit jejich zapojení na trhu práce.
  4. Zlepšit dostupnost, kvalitu a přístup k jednotlivým datům během cesty pacienta.
  5. Podporovat rovnost v přístupu ke zdravotnickým službám a informacím a zároveň zajistit, aby každý možný pacient měl rovné příležitosti na bez ohledu na jazykové znalosti, schopnosti, věk nebo životní situaci.

Závazek pro zdravější budoucnost pro Českou republiku a SZÚ

Cílem projektu je rozvoj programů a stanovení strategií účinných nástrojů, které povedou ke zvyšování dostupnosti zdravotní péče a tím i k případnému zrovnoprávnění postavení osob s diagnózou kardiovaskulárních chorob a diabetes. Programy by měly mít i následný transformační dopad na celkové snížení zátěže těchto nemocí na úrovni osobního charakteru, tak i společenského. Toho by mělo být dosaženo za pomocí pilotních projektů, které zlepšují znalosti a chování komunity a zároveň s tím posilují schopnost zdravotnických služeb reagovat na zdravotní gramotnost v populaci.

Za Českou republiku se v rámci JACARDI budeme podílet na vytváření tohoto nástroje za využití 3 pilotních studií v rámci těchto cílových skupin:

  • Vulnerables neboli ohrožení nebo jedinci ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti a vyskytující se v lokalitách, které běžná společnost nenavštěvuje, tudíž lehce a snadno dochází k možnému opomenutí existence těch samých problémů a zdravotních diagnóz jako u osob z lokalit nevyloučených.
  • Mladiství ve věkových skupinách 15 – 18 let, 18 – 24 let, a 25 – 29 let, kdy bude docházet ke zvyšování povědomí rizik spojených s zvýšeným výskytem cukrovky II. typu a zvýšení výskytu rizik v oblasti kardiovaskulárních onemocnění u této skupiny jedinců. Velmi často se v současné chvíli jedná o následky pandemie COVID-19 (https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/teens-young-adults support/index.html) – obzvláště o rizikové faktory jako je stres, alkohol, léky a tzv. overeating neboli přejídání nebo také nightly-eating neboli noční pojídání.
  • Ukrajinští občané, kteří byli donuceni k přesídlení vzhledem k válce na Ukrajině nebo jedinci se statutem válečného uprchlíka ve věkové skupině 15+.