Úřední deska

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), zavedla naše organizace – Státní zdravotní ústav, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 (dále jen „SZÚ“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k přijímání a vyřizování oznámení ve spojitosti s protiprávním jednáním, které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Toto jednání musí mít spojitost s výkonem pracovní či obdobné činnosti pro naši organizaci.

 

Kdo oznámení může v naší organizaci podat?

Náš zaměstnanec, nebo osoba vykonávající u nás dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

 

Kdo oznámení řeší?

Naše organizace určila tzv. příslušnou osobu, odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Mgr. Tereza Pechanová, tel. +420 267 082 442 .

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti.

 

Jak oznámení podat?

Oznámení lze podat písemně nebo ústně, a to za využití následujících prostředků:

 1. Pisemně na e-mailovou adresu: oznameni@szu.cz.
 2. Písemně na adresu Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 — Vinohrady, s poznámkou na obálce „Důvěrné“ a „K rukám příslušné osoby“
 3. Telefonicky na číslo.: +420 267 082 442.
 4. Osobně po předchozí žádosti na adrese: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 — Vinohrady, budova 1.

Oznamovatel může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) nebo ve zvláštních případech bezprostředního ohrožení veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé situace nebo rizika nenapravitelné újmy, učinit oznámení uveřejněním.

 

Co musí oznámení obsahovat?

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí takové údaje obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

V situaci, kdy oznamovatel podává oznámení, musí mít důvod věřit v autentičnost a pravdivost informací, které má v danou chvíli k dispozici. Záměrné podání nepravdivých informací může být postihováno. Oznamovatel by měl být schopen určit oblasti, na které se nelegální jednání vztahuje a promyslet, jaké ověřitelné informace může poskytnout. Rozsah a kvalita těchto informací mohou pozitivně ovlivnit průběh a účinnost vyšetřování.

 

Jak bude oznámení skrze VOS vyřízeno?

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

Do 30 dní ode dne potvrzení přijetí oznámení pak příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o vyřízení oznámení, pokud je takové vyrozumění možné, není vyloučeno oznamovatelem, či pokud není lhůta pro vyřízení prodloužena dle zákonem stanovených podmínek. Lhůta může být prodloužena, v souladu se zákonem.

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET.
Státní zdravotní ústav se do projektu zapojil v roce 2024. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení prestiže Státního zdravotního ústavu.

Jeden účet… Kdekoliv…

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

V eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí – samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů Státního zdravotního ústavu, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm szu.cz (např. jmeno.prijmeni@szu.cz). Heslo eduroamu je stejné jako např. u vstupu  do Vašeho PC, popřípadě e-Spisu.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

    název sítě (SSID): eduroam

    protokol připojení: 802.1x

    zabezpečení a šifrování: WPA2/AES

    ověřování: PEAP (alternativně TTLS)

    vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2

    jméno RADIUS serveru: radius.szu.cz

    certifikační autorita: eduroam CA 2

    IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

Eduroam je poskytován v celém areálu Státního zdravotního ústavu v Praze I v Brně.

Filtrování provozu

Provoz zaměstnanců Státního zdravotního ústavu je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Zaměstnanci Státního zdravotního ústavu se mohou v případech žádosti o pomoc obracet na IT prostřednictvím Helpdesku.

Návštěvníci Státního zdravotního ústavu s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituci, tedy té, která jim účet poskytuje.

 

EN

National Institute of Public Health is connected to eduroam

The eduroam federation is an international project that promotes mobility and roaming in National Research and Education Networks (NRENs). In the Czech Republic, this project is represented by CESNET. Our institute joined the project in 2024. This was another step to increase the prestige of the institute.

One account… Anywhere…

A registered subscriber can use this wireless network (wherever it is available) with one user account. The account is managed by the home (setting up) organization.

Using roaming is simple, a properly configured subscriber’s device connects automatically when the eduroam network is available. This is similar to how roaming connections to foreign mobile operator networks work. Hence the acronym: education roaming.

The service is free for all subscribers.

 

Activating an eduroam account

The username used in eduroam consists of two parts – the username itself and the real name. You will add the @ sign after the username you are used to from the Institute’s other systems and the szu.cz realm (e.g. name.surname@szu.cz) when roaming. The eduroam password is the same as for the other systems (for example e-Spis).

Setting up user devices to connect to eduroam

To connect to eduroam securely, it is not enough to just enter a username and password. You also need to set up certificate checking, the easiest way to do this is with eduroam CAT, see the documentation on eduroam.cz.

For manual setup you will need the following information:

network name (SSID): eduroam

connection protocol: 802.1x

security and encryption: WPA2/AES

Authentication: PEAP (alternatively TTLS)

Internal authentication protocol: MS-CHAPv2

RADIUS server name: radius.szu.cz

Certification Authority: eduroam CA 2

IP address is assigned automatically via DHCP protocol

 

Covered areas 

Eduroam is broadcast in the entire premises of the National institute of Public health in Prague and Brno.

 

Traffic filtering 

The traffic of the institute’s employees is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

Visitor traffic is not interfered with except for filtering outgoing SMTP traffic (TCP/25), use SMTPS (TCP/465) or Submission (TCP/587) services for sending mail.

 

Support 

Employees of the National Institute of Public Health can contact IT via the Helpdesk for assistance.

Visitors with an eduroam account should seek support primarily from their home institution, i.e. the one that provided the account.