Úřední deska

Veřejné zakázky jsou uveřejňovány na profilu zadavatele SZÚ:

 

Předběžná tržní konzultace

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), zavedla naše organizace – Státní zdravotní ústav, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 (dále jen „SZÚ“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k přijímání a vyřizování oznámení ve spojitosti s protiprávním jednáním, které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Toto jednání musí mít spojitost s výkonem pracovní či obdobné činnosti pro naši organizaci.

 

Kdo oznámení může v naší organizaci podat?

Náš zaměstnanec, nebo osoba vykonávající u nás dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

 

Kdo oznámení řeší?

Naše organizace určila tzv. příslušnou osobu, odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Mgr. Tereza Pechanová, tel. +420 267 082 442 .

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti.

 

Jak oznámení podat?

Oznámení lze podat písemně nebo ústně, a to za využití následujících prostředků:

 1. Pisemně na e-mailovou adresu: oznameni@szu.cz.
 2. Písemně na adresu Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 — Vinohrady, s poznámkou na obálce „Důvěrné“ a „K rukám příslušné osoby“
 3. Telefonicky na číslo.: +420 267 082 442.
 4. Osobně po předchozí žádosti na adrese: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 — Vinohrady, budova 1.

Oznamovatel může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) nebo ve zvláštních případech bezprostředního ohrožení veřejného zájmu, jako je tomu v případě naléhavé situace nebo rizika nenapravitelné újmy, učinit oznámení uveřejněním.

 

Co musí oznámení obsahovat?

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí takové údaje obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

V situaci, kdy oznamovatel podává oznámení, musí mít důvod věřit v autentičnost a pravdivost informací, které má v danou chvíli k dispozici. Záměrné podání nepravdivých informací může být postihováno. Oznamovatel by měl být schopen určit oblasti, na které se nelegální jednání vztahuje a promyslet, jaké ověřitelné informace může poskytnout. Rozsah a kvalita těchto informací mohou pozitivně ovlivnit průběh a účinnost vyšetřování.

 

Jak bude oznámení skrze VOS vyřízeno?

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

Do 30 dní ode dne potvrzení přijetí oznámení pak příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o vyřízení oznámení, pokud je takové vyrozumění možné, není vyloučeno oznamovatelem, či pokud není lhůta pro vyřízení prodloužena dle zákonem stanovených podmínek. Lhůta může být prodloužena, v souladu se zákonem.