Coronaviry

Závěry z STATEMENT OF 9th IHR Emergency Committee meeting on MERS-CoV ze dne 17.6.2015

ext převzatý z Ministerstva zdravotnictví ČR na základě prohlášení, které vydala WHO k Devátému zasedání výboru o mimořádných událostech svolané generálním ředitelem na základě mezinárodního zdravotního řádu v souvislosti s ohniskem nákazy způsobeným respiračním syndromem  koronavirus (MERS-CoV) v Korejské republice.


Závěry  z  STATEMENT OF  9th IHR Emergency Committee meeting on MERS-CoV  ze dne 17.6.2015

WHO svolala setkání v souvislosti s ohniskem nákazy způsobeným respiračním syndromem  koronavirus (MERS-CoV) v Korejské republice. Jednalo se o Deváté zasedání výboru o mimořádných událostech (ES) svolané generálním ředitelem na základě mezinárodního zdravotního řádu (IHR 2005).

Členové a poradci výboru, kteří se zúčastnili nedávného zesedání  ohledně MERS-Cov (Společné mise Korea-WHO), byli vyzváni, aby se podělili o své postřehy na základě svých zkušeností.

Výbor vzal na vědomí hodnocení společného poslání,  pokud jde o hlavní faktory, které přispívají k šíření MERS – CoV v Korejské republice :

  1. nedostatek povědomí zdravotnických pracovníků a široké veřejnosti o nákaze způsobené MERS-CoV
  2. nedostatečná prevence a kontrola epidemických  opatření v nemocnicích
  3. dlouhodobý kontakt infikovaných pacientů v přeplněných nouzových pokojích v nemocnicích
  4. zvyky mnoha návštěvníků nebo rodinných příslušníků pobývat u infikovaných pacientů v nemocničních pokojích, které usnadňují sekundární šíření infekce mezi kontakty.

Výbor poznamenal, že jsou k  dispozici důkazy o genetickém sekvenování a  neidentifikoval žádné významné změny virů získané z případů v Korejské republice ve srovnání s viry získaných z případů  na Středním východě.

Průběžné sledování možných genetických změn těchto virů je důležité.  V této epidemii  byl přenos MERS – CoV silně spojený s nastavením zdravotní péče. Tento aspekt zdůrazňuje potřebu zdravotnických  orgánů , aby vynaložily veškeré možné úsilí, aby zajistily,  že účinná prevence a kontrola  opatření proti dané nákaze  jsou na místě po celou dobu .

Neexistuje žádný aktuální důkaz trvalého přenosu mezi  komunitou. Výbor poznamenal, že následná opatření  orgánů veřejného zdraví k zastavení epidemie, je  rozsáhlé úsilí o posílení vysledování kontaktů a kroky, které zajistí , že případy a kontakty ( během inkubační doby ) jsou přiměřeně izolovány nebo  jsou v karanténě a budou  dostatečně sledovány, aby nedocházelo  k cestování těchto případů.

Výbor poznamenal, že stále existuje mnoho mezer ve znalostech týkající se přenosu viru mezi lidmi, včetně potenciální úlohy znečištění životního prostředí, špatné ventilaci a dalších faktorů, a naznačil, že pokračující výzkum v těchto oblastech byl kritický .
Výbor vyjádřil svůj názor, že tato epidemie je probuzením a voláním , že v tomto  vysoce mobilním světě, by měly vždy být všechny složky státu připraveni na možnost výskytu  neočekávaných zdrojů nákazy závažných infekčních onemocnění.

Situace zdůrazňuje potřebu posílit spolupráci mezi resortem zdravotnictví a dalšími klíčovými odvětvími, jako je letectví  a zvýšit komunikační procesy mezi jednotlivými složkami.

Výbor zopakoval, že jeho předchozí doporučení zůstává relevantní, a uvedl svou silnou podporu pro doporučení další společné mise .
Výbor dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro ohrožení zdraví  mezinárodního významu ( PHEIC ).

Při dosažení tohoto závěru  výbor uvedl, že poté, co byla zjištěna ohniska nákazy , neměla  Korejská republika tuto epidemii pod kontrolou. Je potřeba  použití více přístupů k identifikaci kontaktů a zajistit jejich vhodné monitorování  a ( př. karanténu) , jakož i účinné prostředky k zastavení nevhodného cestování případů a kontaktů v průběhu doby, kdy jsou potenciálně infekční. Takové snahy odrážejí přijetí doporučení společné mise .

WHO nedoporučuje používání jakýchkoli cestovních nebo obchodních  omezení  a domnívá se, že screening v místech vstupu je zbytečný v této době.  Je důležité, aby ti kteří cestují do postižených oblastí, měli povědomí o  nákaze způsobené MERS-Cov.