Chřipka

Lidské případy chřipky A/H7N9 v Číně

Informace o lidských případech chřipky typu A/H7N9 v Číně, včetně klinické manifestace, situace ke dni 5.4.2013.

U chřipkového viru typu A existuje 16, resp. 17 variant povrchového antigenu hemaglutininu (H) a 9 variant neuraminidázy (N). U člověka – jako dlouhodobě adaptované lidské patogeny –  se v současnosti vyskytují pouze subtypy H1N1 a H3N2. Další subtyp, A/H5N1, jako infekce přenesená na člověka z infikované drůbeže, je evidována pouze sporadicky a jen v některých lokalitách mimo Evropu. Subtyp H7 běžně cirkuluje mezi různými ptačími hostiteli a může se, stejně jako subtyp H5, vyskytovat v nízce či vysoce patogenní formě. Tento subtyp již opakovaně infikoval člověka (H7N7, H7N2, H7N3), klinické příznaky byly až na vzácné výjimky mírné (postižení horních cest dýchacích, konjunktivitis). Nikdy však infekci nezpůsobila kombinace H7N9 a nikdy nevedla nízce patogenní forma (ačkoliv se primárně jedná o kritérium veterinární, které nemá přímou souvislost se závažností onemocnění u savců)  k fatálnímu onemocnění u člověka. Nově se objevivší virus je pravděpodobně reassortanta viru A/H7N9 s A/H9N2, podle názoru některých expertů není vyloučen ani reassortment mezi třemi viry.

 

Klinická manifestace: onemocnění se projevuje vysokou horečkou, kašlem a dalšími příznaky včetně postižení respiračního traktu, v počátcích hlavně horních cest dýchacích. Po 5-7 dnech nastupuje těžká pneumonie často progredující do ARDS (akutní respirační distress syndrom).

Situace ke dni 5.4. 2013 10.00 hod:

je evidováno 14 lidských případů onemocnění vyvolaných tímto virem, z toho šest případů infekce vyústilo v úmrtí. Infikované osoby pocházejí ze čtyř různých čínských provincií (vzdálených geograficky desítky až stovky km od sebe – viz mapa níže). Naprostou většinu infikovaných tvoří dospělé osoby, onemocnělo pouze jedno dítě (4 roky – provincie Shanghai) a to mírnou formou infekce. Mezi nemocnými nebyla nalezena žádná jednoznačná epidemiologická souvislost a rovněž neonemocněl nikdo ze zdravotnického personálu. Doposud bylo identifikováno a je vyšetřováno přes tisíc kontaktů nemocných osob – předběžné výsledky jsou negativní. Zdroj onemocnění zatím nebyl identifikován. Necelá polovina případů měla blíže nespecifikovaný kontakt se zvířaty a zatím nebyl prokázán přenos nemoci z člověka na člověka.

 

Místa výskytu infekce – (provincie Shanghai, Jiangshu, Zhejiang a Anhui)

Zdroj: www.promedmail.org

 

WHO i ECDC v této chvíli neplánuje žádná doporučení ohledně omezení cestování. Pro Evropu platí zintenzivnění surveillance chřipkových virů u lidí stejně jako ve veterinárním sektoru. V Číně aktuálně probíhá vyšetřování drůbeže, virus H7N9 zatím nebyl nalezen, avšak 4.4. byl hlášen nález viru H7N9 ve vzorcích od holubů (typ vzorku nebyl specifikován) z farmářského trhu v Shanghaji. Zachycený virus je vysoce homologní s viry izolovanými od lidských případů infekce. U těchto virů byla předběžně prokázána citlivost na oseltamivir i zanamivir.

Tři lidské izoláty viru již byly sekvenovány, v návaznosti na to WHO připravuje doporučení – algoritmus pro laboratorní diagnostiku.

NRL pro chřipku v SZÚ je na diagnostiku tohoto chřipkového viru připravena – laboratoř je schopna ihned identifikovat klasický ptačí subtyp A/H7 včetně všech potenciálních N (neuraminidáza) kombinací a stanovit patogenní charakter na molekulární úrovni. V další diagnostice se laboratoř bude řídit pokyny WHO a ECDC.