Chřipka

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

Souhrn:

Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2023/2024 s využitím „Doporučeného postupu pro očkování proti sezónní chřipce“ Národní imunizační komise.

Current information on the flu vaccination for the upcoming 2023/2024 season using the „recommended procedure for vaccination against seasonal flu“ of National Immunization Committee.

 

Obecná indikace očkování:

Prevence chřipky u dospělých, dětí od 6 měsíců věku a mladistvých.

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi.

Vakcinace se zvláště doporučuje starším osobám a všem osobám s chronickým onemocněním (bez ohledu na věk), u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění. Na základě odborných analýz je v Evropě rutinní každoroční očkování proti chřipce opodstatněné především u následujících skupin populace:

 1. starší osoby – v minulosti byla do této skupiny řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více, od roku 2021 je v ČR podle České vakcinologické společnosti doporučeno očkování osob již od věku 50 let,
 2. osoby ve věku od 6 měsíců (děti i dospělé) s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím např. následující relativně široké kategorie nemocí:
 • chronická onemocnění dýchacího systému,
 • chronická onemocnění srdce a cév,
 • chronická onemocnění ledvin a jater,
 • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,
 • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch),
 1. osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělali invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.

 

Ve většině výše uvedených případů je očkovací látka a její aplikace hrazena z prostředků zdravotního pojištění na základě znění zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Těm, kteří nemají ze zákona očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovny obvykle mohou poskytnout příspěvek na očkování.

 

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

 1. těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,
 2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci; patří mezi ně zejména:
 • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
 • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
 • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…),
 1. dětem ve věku 6 měsíců až 5 let.

Uvedený přehled v žádném případě neznamená, že by vakcinace neměla být prováděna u jiných rizikových skupin či zdravých osob. Ve výše uvedeném přehledu jsou vyjmenovány skupiny osob, pro něž má očkování zásadní význam z důvodu prevence závažného průběhu onemocnění chřipkou, zhoršení chronického onemocnění s možnými dlouhodobými nebo trvalými následky či úmrtím, ke kterému by nemuselo dojít v případě prevence chřipky očkováním.

Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům (např. v rámci benefitů), neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů a snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Vzhledem k poklesu hladin ochranných protilátek a průběžně probíhající změně cirkulujících kmenů je třeba každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny.

Dvoudávkové schéma se týká všech dětí očkovaných poprvé zpravidla před zahájením pravidelné docházky do kolektivního zařízení, kde se předpokládá, že se dosud nesetkaly s chřipkou.

 

Kontraindikace:

Vakcinace se nedoporučuje osobám přecitlivělým na složky vakcíny, ani osobám, které v minulosti měly alergickou reakci na očkování proti chřipce.

Očkování je třeba odložit u osob, které mají akutní horečnaté onemocnění.

 

Nežádoucí účinky: všechny preparáty jsou všeobecně dobře snášeny, výrobci udávají případné následující komplikace:

 místní: zčervenání, otok, bolest;

 • vzácně – zvětšení lymfatických uzlin v blízkosti místa aplikace vakcíny.

Tyto příznaky mají obvykle přechodný charakter a většinou během dvou dnů samovolně vymizí.

 

celkové: únava, bolesti hlavy, svalů či kloubů, pocení, třes, zvýšená teplota nebo gastrointestinální symptomy;

 • vzácně – neuralgie, parestezie, křeče, přechodná trombocytopenie, někdy spojená s krvácením a tvorbou hematomů;
 • velmi vzácně – zánětlivé reakce mozku, míchy a periferních nervů, anafylaktický šok, vaskulitida.

Interakce

Očkovací látku je možné podávat současně s jinými vakcínami, tyto však musí být aplikovány do odlišných míst. Vakcínu proti chřipce nelze mísit s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

 

Složení: Každá dávka je čtyřvalentní a obsahuje:

 • Haemaglutininum A (H1N1)
 • Haemaglutininum A (H3N2)
 • Haemaglutininum B (linie Victoria)
 • Haemaglutininum B (linie Yamagata)

 

Antigenní složení chřipkových vakcín je každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace.

Pro období 2023/2024 obsahuje čtyřvalentní vakcína připravená technologií na bázi vajec následující typy a subtypy kmenů:

 • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 – varianta,
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2) – varianta,
 • B/Austria/1359417/2021 – varianta (patřící do linie B/Victoria/2/87).
 • B/Phuket/3073/2013 – varianta (patřící do linie B/Yamagata/16/88)

 

V porovnání s minulým rokem se mění jeden ze čtyř kmenů, které vakcína proti chřipce obsahuje, aktualizace se týká viru chřipky typu A/H1N1pdm09.

Čtyřvalentní (tetravalentní) vakcína poskytuje širší ochranu vůči cirkulujícím virům chřipky. Až do doby kompletního globálního přechodu z trivalentní na tetravalentní vakcínu je samozřejmě možné i nadále používat trivalentní vakcínu proti chřipce, ovšem s vědomím možné nižší účinnosti této vakcíny v sezóně s kocirkulací obou virových linií, neboť trivalentní vakcína nemůže zajistit ochranu vůči oběma liniím chřipky typu B. V České republice se již několik let používá pouze čtyřvalentní vakcína. Efekt imunizace může být ovlivněn imunosupresivní léčbou nebo stavem imunodeficience.

 

Dostupné očkovací látky:

V České republice jsou dostupné tetravalentní inaktivované vakcíny proti chřipce podávané injekční cestou, které lze použít pro očkování všech osob starších 6 měsíců věku. Jsou dostupné inaktivované vakcíny se standardní dávkou antigenu (15 μg hemaglutininu v každé ze čtyř vakcinálních variant kmenů chřipkových virů) nebo vysokodávkové (60 μg hemaglutininu v každé ze čtyř vakcinálních variant kmenů chřipkových virů).

V porovnání s vakcínou obsahující standardní dávku antigenu poskytuje vysokodávková vakcína o více než 24 % vyšší ochranu proti chřipkovému onemocnění a také vede ke snížení počtu návštěv lékaře a hospitalizací souvisejících s chřipkou. Vysokodávková vakcína je určena pro osoby ve věku 60 let a více, z  prostředků veřejného zdravotního pojištění je tato vakcína plně hrazena osobám od 65 let.

Též je dostupná tetravalentní živá atenuovaná (oslabená) vakcína proti chřipce ve formě suspenze pro nazální aplikaci (nosní sprej), kterou mohou být očkované zdravé osoby ve věku 2-17 let.

 

Ideální dobou k očkování proti chřipce je říjen až prosinec. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny v samostatném textu na http://www.szu.cz/tema/prevence/vyznam-ockovani-proti-chripce-a-jeho-optimalni-nacasovani.

 

Vakcína proti chřipce nechrání proti onemocnění covid-19, stejně tak vakcína proti covid-19 neposkytuje ochranu proti chřipce.

 

Očkování provádějí zejména praktičtí lékaři, očkovací centra Zdravotních ústavů a centra cestovní medicíny a očkování.

 

 

Aktualizace: září 2023