Diftérie (záškrt)

Záškrt v Evropě. Aktualizace ECDC, 18. 8. 2023

V zemích EU/EHP bylo prostřednictvím TESSy od ledna 2022 do 11. srpna 2023 potvrzeno 281 případů záškrtu (pro srovnání: mezi lety 2017 a 2021 bylo ročně průměrně hlášeno 55 případů). V roce 2022 bylo hlášeno celkem 224 případů, v roce 2023 zatím 57 případů (podle definice případu EU), včetně čtyř úmrtí.

ECDC během léta 2022 konstatovalo, že většina případů byla v roce 2022 diagnostikována v zařízeních souvisejících s migranty (Německo, Švýcarsko). ECDC nemá informace, že by od těchto případů docházelo k zavlečení infekce do běžné populace zemí EU/EHP.

Od ledna 2022 do 11. srpna 2023 nahlásilo případy záškrtu Německo (206), Belgie (37), Česko (10), Slovensko (9), Nizozemsko (9), Švédsko (5), Lotyšsko (3), Norsko (1) a Španělsko (1). Ke dvěma úmrtím hlášeným v roce 2023 došlo v Belgii a Lotyšsku. V roce 2022 bylo hlášeno jedno úmrtí v Německu a jedno na Slovensku. Věkové rozpětí případů je 0 až 92 let. Celkem bylo 228 případů vyvoláno Corynebacterium diphtheriae a 53 případů Corynebacterium  ulcerans. Z 228 případů způsobených C. diphtheriae mělo 199 osob kožní formu záškrtu, 18 osob respirační formu, tři osoby měly jak kožní, tak respirační formu a tři osoby měly nosní formu záškrtu. Pět případů mělo jiný klinický projev nebo chyběly informace o klinickém projevu. U případů úmrtí byly tři připsány infekci C. diphtheriae a jedno C. ulcerans, z toho u dvou úmrtí byla popsána respirační forma onemocnění a u jednoho kožní forma onemocnění. U jednoho fatální případu byl popsán jiný klinický obraz.

Obrázek 1. Počet případů C. diphtheriae hlášených ECDC prostřednictvím TESSy, 1. 1. 2017 – 11. 8. 2023

Mikrobiologické charakteristiky vybraných případů záškrtu u migrantů 2022 a 2023

V návaznosti na zvýšený počet případů záškrtu hlášených v Evropě a snahu omezit šíření nákazy bylo zřízeno celoevropské konsorcium, které poskytlo další informace o mikrobiologickém profilu případů hlášených v zařízeních souvisejících s migranty v období od 1. ledna do 30. listopadu 2022. Konsorcium retrospektivně v tomto období identifikovalo celkem 363 izolátů C. diphtheriae s přítomností tox genů od 362 jedinců z těchto zemí: Německo (118), Rakousko (66), Spojené království (59), Švýcarsko (52), Francie (30), Belgie (21), Norsko (8), Nizozemsko (5), Itálie (3) a Španělsko (1). Přibližně 95 % z těchto osob žilo v zařízení pro migranty, hlásilo nedávný příjezd do vykazující země nebo mělo úzké vazby na komunity migrantů.

Většina případů hlášených během sledovaného období měla kožní formu záškrtu, některé měly respirační formu a byla hlášena dvě úmrtí. Analýza genetické příbuznosti a citlivosti antibiotik ukázala souběžnou epidemii tří různých sekvencí ve více zemích (ST377 (n=125), ST384 (n=74) a ST574 (n=131)) s vysoce příbuznými izoláty hlášenými v devíti z deseti hlášených případů.

Sekvence ST377 měla také subklastr (n=17), který vykazoval antimikrobiální rezistenci vůči antibiotikům první volby (beta-laktamy a makrolidy), která se používají při léčbě záškrtu. Těsná genetická příbuznost v rámci klastrů naznačuje nedávný přenos, s největší pravděpodobností na migrační trase a/nebo v zařízeních pro migranty.

Mimo zvolené období zaznamenali členové konsorcia v roce 2023 celkem 48 případů u migrantů, z toho u 33 byly identifikovány stejné sekvence jako u migrantů v roce 2022. Izolát od smrtelného případu z Belgie nemohl být typizován z důvodu předchozí antibiotické léčby.

Hodnocení ECDC

Záškrt je v zemích EU/EHP vzácné onemocnění. Podle WHO/UNICEF se odhady proočkovanosti proti záškrtu, tetanu a pertusi (DTP3) v roce 2022 v EU/EHP lišily v jednotlivých členských státech v rozmezí od 85 % (Rakousko) do 99 % (Řecko, Maďarsko, Lucembursko, Malta a Portugalsko). Očkování je jedinou účinnou metodou prevence onemocnění zprostředkovaného toxinem. Zahrnuje i aplikaci posilovacích/booster dávek vakcíny s difterickým toxoidem podle národních doporučení. Výskyt onemocnění u plně očkovaných jedinců je velmi vzácný.

Počet případů nahlášených ECDC a informací poskytnutých v rámci mikrobiologické studie naznačuje, že případy C. diphtheriae jsou i nadále diagnostikovány zejména u migrujících osob a vykazují převážně kožní formu záškrtu; počet případů se však zdá být v roce 2023 menší než ve druhé polovině roku 2022. Nicméně tato situace mezi migranty vyžaduje trvalou pozornost a okamžitou reakci v případě, že se záškrt objeví, zejména provádění opatření v oblasti veřejného zdraví, i s ohledem na popsanou antimikrobiální rezistenci, která ohrožuje účinnost léčby antibiotiky první volby, na nedostatek celosvětové nabídky antitoxinů záškrtu (DAT) a i s ohledem na možnou chybnou klinickou diagnózu.

V zájmu dosažení co nejvyšší úrovně ochrany a prevence záškrtu se země EU/EHP vyzývají, aby zvážily širokou škálu opatření, která zahrnují:

  • Zvýšení informovanosti o onemocnění a současné epidemiologii záškrtu v EU/EHP;
  • Posílení provádění rutinních imunizačních programů s cílem dosáhnout vysoké proočkovanosti základními třemi dávkami vakcíny s obsahem difterického toxoidu, po níž následují posilovací dávky;
  • Zavedení systémů, včetně informačních systémů očkování, s cílem identifikovat neočkovanou nebo částečně očkovanou populaci se základním očkováním a/nebo posilovacími dávkami a oslovit neočkované nebo nedostatečně očkované osoby;
  • Zajištění aplikace posilovacích/booster dávek dospělé a starší populace s ohledem na pokles imunity po základním očkování. Pro zlepšení proočkovanosti by mohlo být účinným mechanismem kontrola očkování při pravidelných zdravotních prohlídkách a v případě potřeby doočkování;
  • Podpora a monitoring rovnosti přístupu k očkování. To platí zejména pro zranitelné skupiny obyvatelstva nebo skupiny obyvatelstva, jimž hrozí sociální vyloučení, jako jsou migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl. Tyto skupiny mohou být nedostatečně očkování v důsledku přerušení jejich imunizačního programu vlivem války nebo sociálních nepokojů. Dětem, dospívajícím i dospělým by mělo být neprodleně nabídnuto očkování prioritně proti infekcím, jako je záškrt, poliomyelitida a spalničky, které jsou obzvláště náchylné k šíření v přeplněných oblastech a prostředích, jako jsou uprchlická centra. Není-li k dispozici dokumentace o předchozím očkování, mělo by být očkování neprodleně nabídnuto.

ECDC vybízí země EU/EHP, aby včas oznamovaly potvrzené případy do TESSy s cílem dosáhnout co nejlepší kompletnosti dat. Včasné shromažďování a sdílení údajů o sekvenování v kombinaci s epidemiologickými informacemi může podpořit vytváření hypotéz o tom, kde k přenosu došlo, a odhalit potenciální sekundární případy v populaci EU/EHP. ECDC může podporovat členské státy v sekvenování a molekulární typizaci C. diphtheriae. Pro další podrobnosti se prosím obraťte na typing@ecdc.europa.eu .

 

Epidemiological update: Diphtheria cases in Europe. 18 Aug 2023.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-diphtheria-cases-europe

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí