HIV/AIDS

SYNDROM ZÍSKANÉ IMUNODEFICIENCE (AIDS) a NÁKAZA VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV) – definice případu – eu „case“ definice

Definice případu infekčního onemocnění vyplývající z PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2012/506/EU).


2.1 SYNDROM ZÍSKANÉ IMUNODEFICIENCE (AIDS) a NÁKAZA VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)

Klinická kritéria (AIDS)

Každá osoba, která vykazuje některou z klinických situací vymezených v evropské definici případů AIDS pro:
— dospělé a adolescenty ve věku 15 let a starší,
— děti mladší 15 let.

Laboratorní kritéria (HIV)
— Dospělí, adolescenti a děti ve věku 18 měsíců a starší
Nejméně jedno z těchto tří kritérií:
— pozitivní výsledek testu na detekci protilátek HIV nebo kombinovaného testu na detekci protilátek (protilátky HIV a antigen p24 HIV) potvrzený specifičtějším testem na detekci protilátek (např. Western blot),
— pozitivní výsledek 2 imunoenzymatických testů na detekci protilátek potvrzený pozitivním výsledkem dalšího imunoenzymatického testu,
— pozitivní výsledky u dvou samostatných vzorků přinejmenším v jedné z těchto tří zkoušek:
— detekce nukleové kyseliny HIV (HIV-RNA, HIV-DNA),
— průkaz HIV testem na detekci antigenu p24 HIV, včetně neutralizačního testu,CS L 262/4 Úřední věstník Evropské unie 27.9.2012
— izolace HIV.

— Děti mladší 18 měsíců

Pozitivní výsledky u dvou samostatných vzorků (kromě pupečníkové krve) přinejmenším v jedné z těchto tří zkoušek:
— izolace HIV,
— detekce nukleové kyseliny HIV (HIV-RNA, HIV-DNA),
— průkaz HIV testem na detekci antigenu p24 HIV, včetně neutralizačního testu u dítěte ve věku 1 měsíce a staršího.

Epidemiologická kritéria   Nepoužije se.

Klasifikace případů
A. Možný případ Nepoužije se
B. Pravděpodobný případ Nepoužije se
C. Potvrzený případ
— Infekce HIV
Každá osoba splňující laboratorní kritéria pro infekci HIV.
— AIDS
Každá osoba splňující klinická kritéria pro AIDS a laboratorní kritéria pro infekci HIV.