Hepatitida A

Stanovisko k vyšetřování postvakcinačních protilátek anti-HAV

Závěr z porady vedoucích protiepidemických odborů KHS dne 11. února 2015 k vyšetřování postvakcinačních protilátek anti-HAV.


Na základě konzultace s NRL pro virové hepatitidy bylo na poradě vedoucích protiepidemických odborů KHS dne 11. února 2015 konstatováno:

Vyšetřování anti-HAV postvakcinačních protilátek  nemá opodstatnění. Představuje další finanční nároky a interpretace výsledků není spolehlivě dokumentována studiemi. Používané testy nejsou primárně konstruovány na rutinní postvakcinační vyšetření anti-HAV. Očkování dle bodu 8 čl. 7 Přílohy č. 17 k vyhl. č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, představuje protiepidemické opatření.

V případě dotazu k dané problematice je možné se obrátit na místně příslušnou hygienickou stanici.

Odd. epidemiologie infekčních nemocí
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ Praha