Mykoplasmové infekce

Aktuální situace – Atypický zápal plic. Respirační onemocnění u dětí v severní Číně – hodnocení, monitoring

Na tiskové konferenci dne 13. listopadu 2023 čínské úřady z Národní zdravotní komise oznámily nárůst výskytu respiračních onemocnění v Číně. Čínské úřady připisují tento nárůst zrušení omezení a opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 a cirkulaci známých patogenů, jako je virus chřipky, Mycoplasma pneumoniae (běžná bakteriální infekce typicky postihující děti a adolescenty), respirační syncyciální virus (RSV) a virus SARS-CoV-2. Čínské úřady zdůraznily, že je třeba v zemi zlepšit surveillance onemocnění ve zdravotnických a komunitních zařízeních a také posílit kapacitu zdravotního systému.

Dne 21. listopadu média a ProMED (https://promedmail.org) informovaly o epidemii nediagnostikované pneumonie u dětí v severní Číně. Není jasné, zda jsou spojeny s celkovým nárůstem respiračních infekcí již dříve hlášeným čínskými úřady nebo zda se jedná o novou událost.

Dne 22. listopadu si WHO prostřednictvím mechanismu Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) vyžádala další epidemiologické a klinické informace a také laboratorní výsledky z těchto hlášených případů u dětí. Vyžádala si také další informace k cirkulaci známých patogenů včetně viru chřipky, SARS-CoV-2, RSV a Mycoplasma pneumoniae a k současné zátěži zdravotnických systémů. WHO je také v kontaktu s lékaři a vědci prostřednictvím stávajících partnerství a sítí v Číně.

Od poloviny října hlásí severní Čína nárůst chřipce podobných onemocnění ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech. Čína má zavedené systémy pro zachycování informací o trendech v oblasti chřipky, chřipce podobných onemocnění, RSV a SARS-CoV-2 a hlášení do sítí jako je Global Influenza Surveillance and Response System. Podle WHO jsou clustery pneumonií u dětí školního věku hlášeny z oblasti Pekingu a regionu Liaoning v Číně.

Dle WHO Disease Outbreak News WHO z 23. 11. 2023 jsou tyto pneumonie součástí známého a očekávaného nárůstu komunitních respiračních onemocnění typických pro aktuální období. Nárůst ambulantních konzultací a hospitalizací dětí v souvislosti s M. pneumoniae byl v Číně detekován již v květnu 2023 a od října i v souvislosti s dalšími respiračními agens (RSV, adenoviry, viry chřipky). Nárůst byl sice detekován dříve než obvykle, ale vzhledem ke zrušení opatření v souvislosti s covid-19 to není nic neočekávaného, podobně jako to bylo i v jiných zemích. Čínské úřady nehlásí žádné změny v klinickém obrazu onemocnění ani žádnou detekci nových patogenů ani přetížení zdravotnických zařízení.

WHO ve svém prohlášení doporučuje, aby lidé v Číně dodržovali následující opatření ke snížení rizika respiračních onemocnění: očkování; odstup od nemocných; při nemoci zůstat doma; nechat se vyšetřit a podle potřeby zajistit lékařskou péči; nošení roušek podle potřeby; zajištění dobrého větrání; a pravidelné mytí rukou.

Podle informací z ProMED se předpokládá, že původcem u velkého počtu případů je Mycoplasma pneumoniae. U aktuálně se vyskytujícího onemocnění nicméně nejsou příznaky zcela typické pro infekci M. pneumoniae, u případů není popisován kašel a je přítomna vysoká teplota a nález nodulů na rentgenovém snímku plic.

Podle ECDC není v zeměpisných šířkách mírného pásma nárůst počtu respiračních infekcí v zimním období nic neočekávaného, typicky se objevuji patogeny jako například RSV, viry chřipky, adenoviry, virus SARS-Cov-2 a Mycoplasma pneumoniae. Země EU/EHP a Spojené království hlásí zvýšení respiračních infekcí v pediatrické populaci, například z Francie je od září popisován výskyt bronchiolitid u dětí. Jižní Korea nedávno zaznamenala nárůst infekcí v souvislosti s M. pneumoniae.

Zdroj:

  • https://www.who.int/news/item/22-11-2023-who-statement-on-reported-clusters-of-respiratory-illness-in-children-in-northern-china
  • https://promedmail.org/, Undiagnosed pneumonia – China (02): (BJ, LN) children, reported epidemic, 24.11.2023
  • https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-week-47-2023.pdf
  • https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON494

 

Situace v ČR

Mykoplasmové infekce včetně pneumonií se do informačního systému infekčních nemocí (ISIN) běžně nehlásí, neboť jde o respirační nákazu, která má samostatný hlásicí systém. Onemocnění v souvislosti s M. pneumoniae může být vykázáno do ISIN dle posouzení příslušného terénního epidemiologa. V České republice je podle poslední kontroly dat v ISIN u diagnóz souvisejících s Mycoplasma pneumoniae, v období od 1.1 2023 do 29.11.2023 situace klidná:

  • u dg. B96.0 (Mycoplasma pneumoniae jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol) nejsou případy hlášeny,
  • u dg. J15.7 (pneumonie způsobené pneumoniae) hlášeny tři případy, 2 muži, jedna žena, věk 5, 40 a 8 let, první příznaky 7.7., 21.9. a 3.11., 2x z Českého Krumlova a 1x z Prahy.

 

Mycoplasma pneumonie je jeden z řady původců respiračních onemocnění. V ČR probíhá sentinelová surveillance akutních respiračních infekcí (ARI) a chřipkových onemocnění (ILI). M. pneumoniae by byla hlášena sumárně v rámci ARI a ILI, a to v týdenních intervalech a pěti sledovaných věkových skupinách (0-5, 6-14, 15-24, 25-64, 65+ let) na základě hlášení od praktických lékařů cestou hygienické služby. Hlášení zachycuje všechny kraje a okresy a zahrnuje cca 50 % populace ČR.

V rámci virologické části sentinelové surveillance ARI je od malého vzorku dětské a dospělé populace ve všech krajích týdně zajištěn odběr vzorků biologického materiálu na virologické vyšetření, který je v NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění testován panel respiračních virů včetně M. pneumoniae.

V rámci nesentinelové surveillance ARI ve spolupráci s terénními (obvykle krajskými) mikrobiologickými laboratořemi je sledován výskyt respiračních virů u nedefinované části hospitalizovaných osob, data jsou taktéž týdně předávána do NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění k sumárnímu zpracování. M. pneumoniae vyšetřuje NRL nepravidelně a to v případě zbývajících financí po sezóně. Za rok 2023 eviduje NRL v nesentinelové surveillance 16 prokázaných infekcí způsobených M. pneumoniae.

V ČR nedisponujeme syndromickou surveillance (která je zavedena v některých evropských zemích), nejsme tedy schopni kontinuálně sledovat výskyt respiračních onemocnění.

 

Základní informace k onemocnění vyvolanému Mycoplasma pneumoniae

Výskyt: na celém světě, M. pneumoniae je nejčastější příčinou pneumonií u školních dětí a mladých dospělých do 30 let, onemocnění se vyskytují v epidemiích v několikaletých cyklech zejména v pozdním létě a na podzim, sporadické případy se vyskytují po celý rok.

Příznaky: postižení různých částí respiračního traktu – tracheobronchitida nebo faryngitida s kašlem, bolestí v krku, zarudnutím hltanu, může být sekrece z nosu a zvětšené krční uzliny, část onemocnění probíhá jen s mírnými příznaky nebo bez příznaků. U dětí do 5 let je M. pneumoniae původcem až 5 % případů bronchiolitidy.

Pneumonie se vyskytuje u 3 -30 % nemocných, začíná horečkou s bolestí v krku, bolestí hlavy a suchým dráždivým kašlem, probíhá obvykle mírně bez alterace celkového stavu (walking pneumonia), těžký průběh může mít u chronicky nemocných osob. Typické, ale ne příliš časté, je postižení sluchového ústrojí – zánět bubínku.

Onemocnění může být doprovázeno výsevem exantému.

Komplikací onemocnění může být postižení srdečního svalu, kloubů nebo nervového systému.

Inkubační doba: 6-32 dnů

Původce: bakterie M. pneumoniae

Zdroj: sekrety dýchacích cest nemocného člověka

Přenos: vzdušnou cestou

Období nakažlivosti, vnímavost a imunita: období nakažlivosti trvá pravděpodobně méně než 20 dní, imunita po prodělání infekce je krátkodobá, onemocnění se mohou opakovat, Infekce je relativně nakažlivá a příznaky onemocnění jsou dlouhodobé, kašel může přetrvávat i několik týdnů. Typicky se nákaza vyskytuje epidemicky v úzkých kolektivech (školy). Šíří se kapénkově, pacienti zůstávají infekční dlouhou dobu i po odeznění příznaků s výjimkou kašle.

Terapie a ATB rezistence: Většina mykoplazmových infekcí u dětí probíhá pouze s mírnými příznaky a obvykle sama odezní. U těžších případů je indikovaná antibiotická léčba pomocí makrolidových nebo tetracyklinových (doxycyklin) antibiotik. Doxycyklin je první volbou v léčbě atypické pneumonie. Nevýhodou makrolidových antibiotik je nárůst antibiotické rezistence, především v asijských zemích, a omezení jejich účinnosti v léčbě mykoplazmových infekcí. Makrolidová antibiotika se proto doporučují pouze v případech, kde není možné použít doxycyklin, například u malých dětí. Délka léčby je obvykle 7 – 10 dní.

Očkování, prevence: vakcína ani specifická prevence neexistuje

Nespecifická prevence: vyhýbání se kontaktu se zdrojem infekce, vyhýbání se přelidněným místům, dodržování hygieny rukou a kašle

Zdroj:

  • Heymann DL, editor. Control of communicable diseases manual. 21st ed. Baltimore: United Book Press, 2008. p.769. ISBN: 978-0-87553-323-0.
  • https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/hcp/antibiotic-treatment-resistance.html

 

Doporučení pro ČR

V souladu s doporučením WHO lze doporučit, aby lidé dodržovali následující opatření ke snížení rizika respiračních onemocnění: očkování; odstup od nemocných; při nemoci zůstat doma; nechat se vyšetřit a podle potřeby zajistit lékařskou péči; nošení roušek podle potřeby; zajištění dobrého větrání; a pravidelné mytí rukou.

Rozsah prováděné surveillance přímo závisí na objemu alokovaných prostředků. Robustní, dobře nastavená surveillance by pro podobné případy byla nepochybně přínosem.

Dále lze doporučit, aby v ČR proběhla diskuse o zavedení syndromické surveillance (která je zavedena v některých evropských zemích), a která by pomohla monitorovat akutní zdravotní hrozby v definovaných kategoriích, např. jako jsou respirační nákazy, průjmy, neuroinfekce, horečnaté onemocnění neznámé etiologie apod.

V souvislosti s M.pneumoniae a dalšími respiračními infekcemi by přínos jistě mělo i průběžné sledování hospitalizovaných (např. podobně jako u covid-19), případně monitoring akutních příjmů nemocnic, patrně v denním resp. online režimu.

Lze též zvážit monitoring hlášení poskytovatelů zdravotní péče do zdravotních pojišťoven dle kódu diagnóz jak specifických pro diagnózu M.pneumoniae, tak bez určení původce, včetně atypických pneumonií, např. kódů B96.0, J15.7,  J12, J12.8, J18.8, J18.9. Význam a přínos uvedeného je nicméně omezený vzhledem k prodlevám v hlášení.

Rezistenci M.pneumoniae v ČR nikdo nesleduje (agens je nekultivovatelné, běžně se citlivost nestanovuje). Údaje o rezistenci k makrolidům v ČR nejsou dostupné, lze předpokládat event. nízkou pravděpodobnost rezistentních variant, což ovšem neplatí pro čínské kmeny, kde naopak rezistence k makrolidům je extrémně vysoká (citlivost k doxycyklinu je stále dobrá).

30.11.2023

Zpracovala následující pracoviště CEM SZÚ:

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz

Oddělení rezistence bakterií k antibiotikům a Sbírka kultur