Pátá nemoc (Erythema infectiosum)

Rizika vyplývající z hlášené zvýšené cirkulace lidského parvoviru B19 v zemích EU/EHP

Zdroj: ECDC: Threat assesment brief

Risks posed by reported increased circulation of human parvovirus B19 in the EU/EEA (europa.eu)

5. června 2024

 

Podle materiálu ECDC volně zpracovala NRL pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19, CEM, SZÚ a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ

Souhrn

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zaznamenalo výrazný nárůst detekce parvoviru B19 (PV B19) v několika zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP). Tato zpráva o posouzení hrozeb byla vypracována s cílem zvýšit povědomí orgánů ochrany veřejného zdraví a odborníků zabývajících se látkami lidského původu (Substances of Human Origin, SoHO) o této události, a navrhnout příslušná opatření s ohledem na osoby ve vysokém riziku závažných komplikací.

Epidemiologická situace

Od března 2024 nahlásilo devět zemí EU/EHP do EpiPulse (European surveillance portal for infectious diseases) zvýšený výskyt viru PV B19, který byl zaznamenán již od konce roku 2023. V rámci sítě ECDC-SoHO oznámilo během prvních měsíců roku 2024 deset zemí nárůst reaktivních testů na PV B19 u dárců krve nebo u dárců plazmy v porovnání se stejným obdobím v roce 2023.

Hodnocení rizik

Na základě neobvykle vysokého počtu případů PV B19 hlášených ve 14 zemích EU/EHP se riziko infekce ve čtyřech skupinách populace posuzuje takto:

  • Riziko pro běžnou populaci je hodnoceno jako nízké, protože většina infekcí probíhá formou mírného exantémového onemocnění dětského věku, i když se mohou vyskytnout některé komplikace.
  • Riziko pro těhotné ženy je do 20. týdne těhotenství hodnoceno jako nízké až střední, vzhledem k tomu, že přibližně 30–40 % žen fertilního věku je k infekci vnímavých a u malého procenta z nich se může vyskytnout závažný průběh.
  • Riziko pro imunosuprimované osoby je hodnoceno jako střední, neboť díky snížené odolnosti u nich může dojít k chronické anémii, pancytopenii, ztrátě nebo dysfunkci štěpu či invazivnímu postižení orgánů.
  • Riziko pro osoby s chronickými hematologickými onemocněními (např. srpkovitou anémií, talasémií atd.) je hodnoceno jako střední, protože infekce PV B19 může způsobit přechodnou aplastickou krizi.

Doporučení ECDC

Pro orgány ochrany veřejného zdraví

  • Zvýšit povědomí mezi klinickými lékaři o pozorovaném nárůstu PV B19 s cílem poskytnout poradenství k náležité péči o pacienty.
  • Informovat o rizicích ohrožené skupiny jako jsou těhotné ženy, imunosuprimované osoby, příjemci transplantátů a pacienti s chronickými poruchami krve, zejména s hemolytickou anémií.
  • V rámci multidisciplinární spolupráce přezkoumat veškeré dostupné údaje o infekci PV B19 v letech před pandemií s cílem zjistit trendy a změny ve způsobu přenosu. Hlášení těchto poznatků do systému EpiPulse pomůže zlepšit hodnocení rizik a přizpůsobit sdělení o rizicích všem evropským zemím.

Pro odborníky v oblasti látek lidského původu (SoHO) a příslušné instituce

  • Doplňující systematické testování dárců krve na PV B19 není nutné. Pokud je však u dárce podezření na infekci PV B19 nebo je tato infekce potvrzena, pak by krev nebo krevní deriváty neměly být podány osobám v riziku závažných klinických projevů, tj. těhotným ženám, imunosuprimovaným osobám, pacientům s chronickými hemolytickými chorobami nebo hemoglobinopatiemi.

 

Zvýšená aktivita parvoviru B19 v Evropě, ECDC zdůrazňuje zvýšenou informovanost mezi zranitelnými skupinami populace

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/increased-parvovirus-b19-activity-europe-ecdc-emphasises-enhanced-awareness-vulnerable

  1. června 2024

 

Podle materiálu ECDC volně zpracovala NRL pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19, CEM, SZÚ a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ

 

ECDC vydalo zprávu o hodnocení hrozeb, která zdůrazňuje nárůst hlášených infekcí parvovirem B19 (PV B19) ve 14 zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP).

 

Parvovirus B19 způsobuje běžné dětské onemocnění, které se obvykle projevuje mírnými příznaky, jako je horečka, vyrážka a bolesti kloubů. Těhotné ženy, zejména v první polovině těhotenství jsou vystaveny riziku komplikací, pokud jsou infikovány PV B19. U osob s poruchami imunity a s chronickými hematologickými onemocněními (např. srpkovitá anémie nebo talasemie) se mohou objevit závažné komplikace, jako je anémie, chronická infekce nebo jiné závažné nežádoucí příhody.

 

ECDC připomíná poskytovatelům zdravotní péče, aby věnovali pozornost pacientům s infekcí PV B19 a poskytovali poradenství zejména těm, u kterých hrozí riziko závažných komplikací.

 

V případě epidemického výskytu PV B19 u těhotných žen, zejména pokud pracují ve školství nebo v péči o děti, lze kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče, aby jim zkontroloval stav protilátek. Těhotné ženy by se také měly vyhýbat kontaktu s nemocnými osobami a zůstat doma nebo pracovat z domova, pokud je to možné. Pokud se u osob s chronickým základním onemocněním objeví únava, bledost nebo dušnost, doporučuje se jim bezodkladně kontaktovat lékaře.

 

Orgány ochrany veřejného zdraví by měly zvýšit povědomí mezi zdravotnickými odborníky i širokou veřejností o možných rizicích a příznacích spojených s infekcí PV B19, zejména u zranitelných skupin populace. Přezkoumání historických epidemiologických dat PV B19 za účelem lepšího pochopení dynamiky přenosu a hlášení dat na úrovni EU/EHP pomůže vytvořit cílené strategie komunikace rizika.

 

Situace v České republice

V rámci ČR byl stejně jako v jiných zemích EU/EHP prokázán vysoký výskyt onemocnění vyvolaných parvovirem B19 (Erythema infectiosum/pátá nemoc). Od 1. 1. 2024 do 9. 6. 2024 včetně bylo do ISIN (Informační systém infekčních nemocí) nahlášeno 8 383 případů onemocnění, v roce 2023 bylo za stejné období nahlášeno pouhých 79 případů.

Zvýšený záchyt parvoviru B19 byl v rámci screeningového vyšetření dárců rovněž zaznamenán u dárců krve na pracovištích transfuzního lékařství a také v centrech zabývajících se odběrem lidské plazmy (dle informací dostupných NRL pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19, CEM, SZÚ v rámci konzultací a testování pozitivních vzorků zaslaných ke konfirmaci).