Rotavirové infekce

Nejčastější virové střevní nákazy v České republice v letech 2018–2022 a jejich základní epidemiologické charakteristiky

Nejčastější virové střevní nákazy v České republice v letech 2018–2022 a jejich základní epidemiologické charakteristiky

The most common viral intestinal infections in the Czech Republic in 2018 – 2022 and their basic epidemiological characteristics

Akutní virové gastroenteritidy (GE) jsou celosvětově a také v České republice (ČR) závažným problémem, zejména u dětí. V článku jsou popsány základní epidemiologické charakteristiky těchto onemocnění v ČR v letech 2018–2022, stručně je zmíněn jejich klinický obraz, diagnostika, léčba a prevence. Celkem bylo v uvedeném období v elektronickém Informačním systému infekční nemoci (ISIN) hlášeno 43 720 virových gastroenteritid (dg. A08), z čehož 22 267 (51 %) bylo rotavirových (RGE), 13 634 (31 %) norovirových (NGE) a 5 447 (12,5 %) adenovirových (AGE). Průměrná roční incidence u RGE byla 42/100 000, u NGE 25,7/100 000 a u AGE dosahovala 10,3/100 000 obyvatel. Muži byli zastoupeni mezi nemocnými u RGE v 48,8 %, u NGE v 44,3 %, a u AGE v 53 %. Onemocnění se vyskytovala celoročně. Hospitalizováno bylo 70,6 % osob u RGE, 50,3 % osob u NGE a 55,7 % osob u AGE. Nejvyšší věkově specifická incidence byla u RGE, NGE i AGE zjištěna u kojenců a ve věkové skupině 1–4 roky. Většina případů GE byla hlášena jako sporadické případy. Celkem bylo hlášeno 114 epidemií/klastrů s dg. A08, nejvyšší počet případů v epidemii byl 245. Z celkového počtu případů bylo 11,9 % hlášeno v rámci epidemie/klastru, u RGE to bylo 2,6 % případů, u NGE 33 %, u AGE nebyla v uvedeném období epidemie zaznamenána. V průběhu pandemie covid-19 byl zaznamenán pokles výskytu uvedených onemocnění. Prevence virových střevních nákaz je nespecifická, založená na dodržování správné hygienické praxe. Proti RGE je v ČR od roku 2008 doporučeno očkování.

Z CEM 3-2023 Virové střevní nákazy