Spalničky

Informace pro terénní lékaře a laboratoře – spalničky – zjištění imunitního stavu

Ke zjištění imunitního stavu – vnímavosti k nákaze (stanovení IgG protilátek), využijte spádových například imunologických či mikrobiologických  laboratoří, které tato vyšetření rutinně provádějí.


S odkazem na Vyhlášku 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce (citace níže) si Vás dovolujeme informovat, že pracovní náplní Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, příušnice a parvovirus B19 Státního zdravotního ústavu v Praze 10, Šrobárova 48 jsou zejména specializovaná vyšetření – jako konfirmace pozitivních laboratorních nálezů, PCR diagnostika a určování genotypů. NRL rovněž provádí sérologické vyšetřování suspektně nemocných osob a konzultační činnost, vztahující se k interpretaci laboratorních nálezů.

 

Ke zjištění imunitního stavu – vnímavosti k nákaze (stanovení IgG protilátek), využijte spádových například imunologických či mikrobiologických  laboratoří, které tato vyšetření rutinně provádějí.

 

Vyhláška 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, Příloha č. 4 –  Systém epidemiologické bdělosti spalniček, článek č. 6:

„Lékař, který vyslovil podezření na onemocnění spalničkami, provede odběry biologického materiálu k laboratornímu průkazu etiologie a zajistí jejich transport do vyšetřující laboratoře. Vyšetřující laboratoř vzorky vyšetří i s ohledem na jinou možnou etiologii exantematických onemocnění a u laboratorně potvrzeného případu zajistí zaslání alikvotu séra do Národní referenční laboratoře pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 ke konfirmaci. Případ se uzavře až po vyšetření touto laboratoří“